torsdag 18 mars 2010

Land skall med lag byggas


Lagar som stiftas ska inte bryta mot våra egna grundlagar. Vem avgör det?
Det är just frågan.

Politikernas avsaknad av intresse för personlig integritet vittnar om att skyddet för mänskliga fri- och rättigheter måste stärkas i Sverige. Detta kan ske genom ett inrättande av en svensk författningsdomstol.

I Sverige har vi sedan tidigare en slags förhandskontroll av lagar genom Lagrådet. Deras yttrande är inte bindande för regeringen och Lagrådets roll är att betrakta som rådgivande. Lagrådets existens utesluter inte på något sätt inrättandet av en författningsdomstol.

En författningsdomstol med uppgiften att bedöma om lag strider mot grundlag. Över 30 europeiska stater har idag en egen författningsdomstol.

Exempelvis har Frankrikes Författningsdomstol nu avgjort att “tillgång till öppna platser på nätet är en mänsklig rättighet“ som inte får fråntas någon utan ett riktigt domstolsbeslut.

Faktum är att Sveriges grundlagar idag är väldigt svaga.
Det bevisas av att FRA-lagen med dess massavlyssning kunde få antas, trots att den uppenbarligen strider mot grundlagen och mänskliga rättigheter.

En författningsdomstol kan inte stifta lagar. Bara se till att de efterlevs.

Vi ser nu prov på hur politiker och politiska tjänstemän skriver lagar som grovt kränker medborgares integritet. Senaste exemplet på detta är hur man skall drogtesta minderåriga barn.

Fler och fler ärenden avgörs i EG-domstolen i Luxemburg. Det är en avsaknad av författningsdomstol i Sverige. Allt mer fri- och rättigheter kommer att avgöras av EG-domstolen i Luxemburg. Är det ett självändamål att detta avgörs på utländsk mark?
Självklart inte. Det är beviset för att en författningsdomstol inte finns i Sverige. Behovet finns.
Men en svensk författningsdomstol skulle stärka rättighetsskyddet i Sverige. Med en författningsdomstol skulle det vara möjligt att pröva om en föreskrift är grundlagsenlig i sig. I dag prövas endast en föreskrifts grundlagsenlighet mot en tillämpning i det enskilda fallet.

Att centralisera prövning till en särskild domstol har sina fördelar. För det första samlas den juridiska expertisen/kompetensen på ett ställe. För det andra skapas det en tydligare ordning för enskilda som vill anföra författningsbesvär när vanlig domstolsprövning inte står till buds.
Ett inrättande av en författningsdomstol skulle innebära en maktförskjutning från politik och juridik. Det är bra! Juristerna skulle få mer makt på politikernas bekostnad. Vi behöver rättigheter. Vi behöver en domstol som agerar som vakthund gentemot rättighetsinskränkande lagar.

Jan Rejdnell

2 kommentarer:

  1. Rätt och riktigt. Gissar du sett att jag skrivit en massa om detta, delvis nyligen, delvis tidigare.

    SvaraRadera