onsdag 21 april 2010

Inför Barnkonventionen som svensk lag!


Vi var många som jublade på Folkpartiets Landsmöte när partiledningen backade på sin tidigare försiktigare hållning, istället för att göra Barnkonventionen till svensk lag. Nervositeten var påtaglig på första raderna där partistyrelsen/partiledningen satt. Ingen partiledning vill förlora på kongresser/Landsmöten och speciellt inte på den här frågan. Trycket från närvarande landsmötesombud var stort och partiledningen uppfattade opinionen och vände. Alla var glada över beslutet.

Barnkonventionen underordnar andra lagar som strider mot just barnkonventionen. Därför är Barnkonventionen antagen av FN för över 20 år så oerhört viktig som lag. För Sverige var en av de första länderna som ratificerade barnkonventionen men införde den inte som lag.

Strategin som antogs 1999 av regering och riksdag är otillräcklig Barnombudsmannen försöker men når inte ända fram. I en vädjande blog påtalar Barnombudsmannen Fredrik Malmberg hur viktigt det är med en lagstiftning

För att rättigheter ska fungera måste det finnas sanktionsmöjligheter. Det är helt enkelt oacceptabelt att barn som kränks i många fall inte har någonstans att vända sig. Så är det i Sverige 2010. Det är skandal att frivilligorganisationer som BRIS får ta hand om det skulle varit självklara rättigheter hos vuxna.

I granskningen berömmer FN-kommittén Sverige för att principen om barnets bästa förts in i nationell lag, bland annat i utlänningslagen. Samtidigt uttrycker man oro över att principen inte alltid tillämpas i praktiken. Detta gäller inte minst i asylprocessen, skriver FN-kommittén.

I alla andra internationella konventioner för mänskliga rättigheter finns det en individuell klagomekanism kopplad till konventionerna. Det betyder att den enskilde har möjlighet att, under vissa villkor, klaga till en expertkommitté och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna kan då prövas. Barnkonventionen är den enda MR-konventionen som saknar en sådan möjlighet till upprättelse.
Det betyder i praktiken att barn har sämre möjligheter till upprättelse än andra grupper!

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg vädjar utifrån detta om stöd för att införa Barnkonventionen som lag istället för att införa fantasilösa tilläggsprotokoll från UD för att blidka FN.

Det liberaler och Folkpartiet som driver frågan om att göra Barnkonventionen till lag.
Agneta Berliner har väckt en motion i Riksdagen om att införa Barnkonventionen som svensk lag.


Det handlar om barn - att sätta barnen främst - före allting annat.

Som barn räknas alla som är under 18 år dvs. även straffmyndiga. Det är en viktig princip. Regeringen har på sin hemsida slagit fast barnens mänskliga rättigheter och tagit upp Barnkonventionen.
Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar:
• Förbud mot diskriminering (artikel 2)
• Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3)
• Rätten till liv och utveckling (artikel 6)
• Rätten att få komma till tals (artikel 12)

Som en röd tråd går principen att barnets bästa skall beaktas vid alla beslut som berör barn. Här finns många områden att ta itu med till exempel att barn inte automatiskt har rätt till ett juridiskt ombud trots att 50 000 svenskar som skiljer sig varje år också hamnar i domstol vad gäller tvist om barnen. Det borde vara en självklarhet med juridiskt ombud för barnen - men så är det inte.

I sin fjärde rapport om Sverige år 2009 uttryckte FN:s barnrättskommitté i Genève bland annat oro över att Sverige inte gjort konventionen till lag. Enligt kommittén riskerar detta att försvaga barns möjligheter att utöva sina rättigheter. Barnrättskommittén uppmanar Sverige att erkänna konventionen som lag, och att ge den företräde framför nationell lagstiftning Något som Sveriges Advokatsamfund uppmärksammat.

Att Sverige regelmässigt bryter mot Barnkonventionen är fastslaget ett antal gånger.
Var tredje kommun trotsar Barnkonventionen - se artikel i DN 2008.
22 procent av Sveriges kommuner hade ännu inte fattat något beslut om att arbeta utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. 33 procent av kommunerna följde inte alls upp något arbete med barnkonventionen. Det visar Barnombudsmannens sammanställning baserad på en enkätundersökning till Sveriges kommuner.

Även i Riksdagen får man se upp. Det var på vippen att Folkpartiet inte stöttat barnundantaget vid anhörighetsinvandring som Moderaterna blankt ville strunta i. Det var tack vare några Fp-riksdagsledamöter som satte ner foten.

En rad frivilligorganisationer driver frågan om Barnkonventionen till svensk lag. UNICEF, Plan Sverige, BRIS, SOS Barnbyar och Rädda Barnen. PÅ Facebook finns åtminstone två grupper som samlar sympatisörer för att en lag införs - "Barnkonventionen" med 3000 medlemmar och "Gör Barnkonventionen till svensk lag!" med närmare 1000 medlemmar.

Det är dags att införa Barnkonventionen till svensk lag!

Jan Rejdnell

2 kommentarer:

  1. Som motionär till en av de fyra motioner i frågan följde jag den rafflande upplösningen och jublade i tv-soffan när Barbro Westerholm gick upp och sa att partistyrelsen jämkade sig.
    Det är nu otroligt viktigt att vi ,precis som du skriver, håller koll på att våra riksdagsledamöter driver igenom frågan i regeringen.
    Bra blogginlägg som jag länkar till!

    SvaraRadera
  2. En seger är vunnen men resten återstår...

    SvaraRadera