tisdag 29 juni 2010

Arbetslösheten sjunker – första gången på ett och ett halvt år!


Arbetslösheten var 8,8 procent i maj, ned från 9,5 procent i april, icke säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).I maj var 4 502 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Antalet arbetslösa uppgick till 434 000 och det relativa arbetslöshetstalet var 8,8 procent. Det är inte några statistiskt säkerställda förändringar jämfört med maj 2009. Säsongrensade data visar en svag uppgång av antalet sysselsatta. De visar också att den tidigare ökningen i arbetslöshetstalet nu tycks ha planat ut.

Ungdomar
Av de arbetslösa studerade 40 procent, eller 175 000, på heltid. I åldersgruppen 15-24 år var 176 000 personer arbetslösa varav 64 procent, eller 112 000, var heltidsstuderande. Om man räknar arbetslösa ungdomar som ej studerar på heltid är talet med andra ord 64 000 arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år.

Ungefär var tredje arbetslös i åldern 15-74 år, eller 145 000 personer, var långtidsarbetslös. Här ligger den riktiga utmaningen att få tillbaka 145 000 långtidsarbetslösa!

Kvinnor
Undersökningen visar också att det behövs med arbeten som särskilt riktar sig mot kvinnor. Oavsett värderingar så behövs det mer arbeten inom service- och tjänstenäringarna eftersom det finns tillfällen för mer arbeten för kvinnor inom dessa näringar. Istället för att gå arbetslös borde Staten satsa mer på RUT-avdrag skulle man också kunna uttrycka sig.

Efterfrågan på arbetskraft kommer att fortsätta att öka. Alla indikatorer pekar på det.

Det innebär även att arbetslöshetsprognosen kommer att förändras jämfört med vårpropositionen med kanske omkring 20 000 färre arbetslösa under 2010.

- Det gör att det nu är rimligt att landa på en arbetslöshetsprognos som ligger under nio procent, kanske 8,9 eller 8,8 för helåret 2010, har Anders Borg uttryckt. Därmed är socialdemokraternas stora illusionsnummer borta ur valrörelsen. Efter den värsta ekonomiska krisen i världen på 70 år har Sverige kommit ur detta med att agera kallt och sansat. Skulle man följt Östros alla råd skulle statsfinanserna varit betydligt sämre och Sveriges ekonomiska utveckling äventyrad. Regeringen har också fattat ett antal impopulära beslut som innebär att man vill få tillbaka sjukskrivna människor till arbetsmarknaden med hjälp av rehablitering etc. Gränsfallen har oppositionen slagit upp stort och vridit på till sin egen fördel. Inte ett ord har socialdemokraterna sagt om de mängder av ungdomar som de förtidspensionerade.

Istället för att uppmuntra mer arbetstimmar så vill socialdemokraterna succesivt ta bort jobbskatteavdraget. Effekten blir en återgång till gamla politiken med mer bidrag och statlig arbetsmarknadspolitik (utbildningar).

Det finns fler positiva indikatorer på att ekonomin är på rätt väg.

Försäljningen inom handeln
Försäljningsvolymen ökade med 2,7 procent i maj jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln minskade med 0,8 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,6 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Utlåningen till exempelvis bostäder

Den årliga tillväxttakten för monetära finansinstituts (MFI:s) utlåning till hushåll var vid utgången av maj 9,1 procent. MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut. Utlåningstillväxten är något lägre än i april då den låg på 9,2 procent. Tillväxttakten har legat stabilt mellan 9,0-9,3 procent sedan november 2009.
Det finns med andra ord ingen risk för extrem överhettning på marknaden.

Positivt handelsnetto
Varuexporten uppgick under maj till 91,0 miljarder kronor och varuimporten till 88,3 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 2,7 miljarder kronor.

Sammantaget när man ser på den ekonomiska politiken står blocken mil från varandra. Det gynnar Moderaterna eftersom han innehar finansminister- och statsministerposten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar