torsdag 14 januari 2010

Överutskrivning av läkemedel är vanvård!

Läkemedelsstatistik pekar entydigt på att äldre får för många läkemedel och läkemedel som inte ska ges tillsammans med varandra. Detta ökar riskerna för den som tar alla dessa läkemedel. Det har givits ut böcker vad man bör tänka på vid läkemedelsbehandling av äldre och det har anordnats mängder av utbildningar, konferenser, seminarier för läkare och andra yrkesgrupper i ämnet. Läkemedelsgenomgångar har införts, allt i syfte att förbättra användningen av läkemedel. Men ändå överutskrivs läkemedel till framförallt äldre patienter.
Vi ser överlag inga förbättringar, tvärtom ser situationen värre ut idag än för 30 år sedan.

Av den senaste rapporten från Socialstyrelsen, som 2008 gjort verksamhetstillsyn vid 29 vårdcentraler i tre landsting, framgår att sedan förra tillsynstillfället 2005 har användningen av läkemedel som äldre patienter bör undvika ökat liksom användningen av läkemedel som inte bör kombineras med varandra.

Internationellt klassas felaktig läkemedelsbehandling som vanvård. Hos äldre, framför allt hos de allra äldsta, är känsligheten för läkemedel större. Det beror på att läkemedel lättare ansamlas i kroppen hos äldre. Vår kunskap om läkemedelseffekter hos äldre är ofullständig eftersom läkemedlen sällan studerats i den äldre åldersgruppen. Faktiskt saknas det forskning om vad som händer i kroppen när fler än tre läkemedel intas. Du som är anhörig bör ta en titt i medicinskåpet hos den som är äldre anhörig. Säkert hittar du fler än två olika läkemedel på hyllan. Det finns en patient som var nästan hundra år och som fick 29 olika läkemedel.

Trots att äldre utgör den största patientgruppen i hälso- och sjukvården så får läkarstuderandena mycket liten utbildning i geriatrik. Läkarstuderande får också mycket liten utbildning i läkemedelsbehandling, den vanligaste behandlingen äldre patienter faktiskt får. Kraven på utbildning i geriatrik för allmänläkare togs bort 1995. Tidigare var det brukligt att blivande allmänläkare var placerade 3 – 6 månader på geriatrisk klinik.

Det är uppenbart svårt att ändra läkares förskrivningsvanor. Patienten och den anhörige förväntar sig ett recept vid ett läkarbesök. Läkaren kollar sällan upp vad andra kollegor tidigare har skrivit ut till patienten. Det måste betonas att ansvaret ligger hos läkarkåren. Dessutom kanske allt heller inte skall behandlas med läkemedel hos den åldrande patienten.

Läkarkåren måste ta saken i egna händer och få den tid, den utbildning och de hjälpmedel som krävs för att förskrivningen ska bli korrekt. Övrig personal och inte minst patienterna själva liksom deras anhöriga måste få kunskap om vad man ska tänka på vid läkemedelsbehandling. Riskerna med behandlingen kan vara större än nyttan.

Vi anser att varje äldre patient måste få ha tillgång till en egen läkare med helhetsansvar för den medicinska behandlingen. Denne läkare måste ha god utbildning om äldres hälsoproblem och goda kunskaper i äldrefarmakologi och om riktlinjer på området. Hon eller han måste få tillgång till förskrivarstöd och genom det individbaserade läkemedelsregistret få uppgift om vilka läkemedel patienten köpt ut. I sitt uppdrag måste läkaren ha krav på regelbunden utvärdering av läkemedelsbehandlingen. Felbehandling av äldre med läkemedel är oacceptabel av främst mänskliga men också ekonomiska skäl sett ur samhällssynpunkt.

onsdag 13 januari 2010

Måste alla hemlösa bli drogfria för att få tak-över-huvudet?

I Vlt den 13 januari beskrivs i ett reportage om sista paret ut från ett lågtröskelboende för hemlösa i Västerås. Eskadern stängs. Det skall stängas för att man gör omflyttningar av de hemlösa.Inte för att det inte fungerat på Eskadern för det har det enligt utsago. Nu skall alla som bor på Eskadern (14 personer) skeppas ut från kommunen till Riddarhyttan. 2 följer inte med. De väljer parkeringshus istället.
Det är inte första gången Västerås Stad skeppar "problemen" utanför stadsgränsen.
Avtal med lågtröskelboende i Dalarna med tvivelaktigt rykte har anlitats förut. De hade skatteproblematik. Inga problem. Något som krögare med samma problem och tappat tillståndet har liten förståelse för.
Bara för några dagar sedan sa kommunen dock något annat än att de boende på Eskadern skulle utomsocknes till Riddarhyttan. Då sa man att;

Äldreboendet Treklangen, förvandlas till omvårdnadsboende – en boendeform för personer med stort behov av tillsyn – med 12 platser.

Dessutom skapas sex stödplatser på Vallby. Stödplatser är till för personer som har ett mindre stödbehov och står i begrepp att ta steget ut på den vanliga bostadsmarknaden.

Även missbrukarboendet Krutkällarbacken genomgår en förändring. Boendet utökar antalet platser från sex till 12 och ska fortsättningsvis vända sig enbart till kvinnliga missbrukare.


Verkligheten blev annorlunda. Eftersom det är ett lågtröskelboende innebär det att de hemlösa ej är drogfria. Något man tydligen ej kan acceptera. Alla som skall få hjälp måste vara drogfria annars vill man inte ha "problemet" in på knutarna.
De som bott på Eskadern intygar att man ej använder lika mycket droger. Med andra ord stulit mindre. För ett missbruk måste bekostas. 50 personer har passerat. 11 har gått vidare till andra vårdformer och 4 till egna boenden. Med andra ord har idén med Eskadern fungerat. Att bygga upp individerna succesivt och hjälpa de som vill ha hjälp. Minska drogberoendet och misären för de som ej kan/vill sluta.

Västerås Stad fortsätter sina omflyttningar utan någon strategi. Omflyttning och utflyttning. Antalet hemlösa minskar då inte. Oppositionen satsade på att sätta upp små campingstugor utan tillsyn där den boende helt fick klara sig själv.

Tydligen får bara den hemlöse som över en natt vill bli drogfri den som kanske får hjälp. De 12 som nu flyttas till Riddarhyttan återfinns nog till våren i våra parkeringshus.