lördag 20 mars 2010

Miljöpartiet är de rödgrönas motor


Drömmen att regera är drivmotorn i Miljöpartiet. Efter tjugo års nötande i riksdagen vill de få möjlighet att påverka på riktigt. Dessutom att även på sikt minska socialdemokraternas inflytande över Sverige. Det låter väl rimligt?

Men om man går in i ett samarbete för att minska den största partens inflytande är samarbetet byggt på felaktiga grunder. Det samarbetet kommer snart att gnissla. Den största parten i samarbetet, som då är utmanad, kommer göra det mesta för att hålla de mindre på mattan. Annars är man dum. Är det enda man egentligen är överens om - att regera - så blir det snart stora bråk. En värdegrund måste finnas - så vad är de rödgrönas gemensamma värdegrund?

Samhället tar in skatter och samhället fördelar resurserna. Statlig styrning framför att låta marknaden och individen bestämma.


Man är egentligen emot en ökad globalisering, vill minimera kontakten med EU, inte vara i Afghanistan med utländsk trupp etc. Vi kan se att många dessa frågor sammanfaller med Sverigedemokraternas ställningstaganden. I botten menar jag att det är en ökande nationalism. Här föds enkelheten - svart mot vitt. Nationalismen är liberalismens värsta fiende vare sig den kommer från höger eller vänster.

Miljöpartiet är i avsaknad av ideologi. De är kritiska till ekonomisk tillväxt, men de säger sig inte var emot kapitalism. Vad vill man ha istället? Vem är inte kritisk till en rå kapitalism som inte alltid är tillräckligt effektiv. Men vad är alternativet?

Vi skall inte spara utan spendera mer skattepengar men Miljöpartiet känner inget ansvar för att skapa ekonomisk tillväxt.

Miljöpartiets har lyckats smita förbi sitt ansvar för sina egna förslag och konsekvenser som den egna politiken leder till. Hur är detta möjligt? Mycket går att förklara i hur språkröret Maria Wetterstrand agerar. För att citera Fokus senaste nummer där en intervju med språkröret Maria Wetterstrand återfinns;

Men hon har heller aldrig tagit några strider. Första gången hon utmanade en kongress – när hon ville avskaffa kravet på utträde ur EU – hade hon varit språkrör i sex år. Hon har alltid varit pragmatisk; en riskminimerare som perfekt avläser var partimitten befinner sig. Och lägger sig där.


Grön skatteväxling var länge huvudfrågan för miljöpartiet. Allt de sa handlade om hur många miljarder som skulle läggas på höjda miljöskatter och hur många som skulle ges till sänkta inkomstskatter, eller allra helst lägre arbetsgivaravgifter. Nu har partiet plötsligt tagit bort hela begreppet.


Anpassning för att bli regeringsfäiga. Det leder till sist till att politiken blir så pass anpassad att skillnaden blir hårfin med andra partier. Vi har sett det förr. Men nu gäller det regeringsmakten.

Egentligen är det inte socialdemokraternas politik som skall granskas eller att lyfta fram Lars Ohly som Alliansens bästa valarbetare, utan att istället noga granska vad Miljöpartiets politik leder till.

Ingen kan på allvar hävda att Miljöpartiets politik kommer vara bra för Sveriges ekonomi eller att arbetslösheten minskar som en följd av deras förslag och insatser. Så väljarna uppfattar Miljöpartiet enbart som en pådrivare i olika frågor och ett sätt att hålla socialdemokraterna på mattan? Att de lämnar walk-over till s-ledningen att sköta budgetfinanserna och jobbskapandet?
Allt är möjligt för att nå regeringsmakten.

Bengt Westerberg gjorde en analys vid sitt första partistyrelsesammanträde i Folkpartiet. Det var inte många som lyssnade. Definitivt inte Ola Ullsten. Hans slutsatser var enkla. Sverige har en cementerad blockpolitik. Inom blocken så gäller naturlagen att den som har den starkaste och mest tydliga ledargestalten får mest röster. Inom borgligheten har storleken på partierna skiftat avsevärt mellan valen. I dag är Reinfeldt den starkaste och tydligaste ledaren inom det borgliga blocket.
I det socialistiska, förlåt rödgröna blocket, så är Maria Wetterstrand den som lyser starkast. Så har det inte alltid varit. 2002 låg Miljöpartiet på 2 % i väljarundersökningarna. Det går allt fortare i svensk politik.

Mycket hänger på hur de rödgröna kommer att förklara sitt alternativ med skyhöga skatthöjningar och mer utdelningspolitik från staten (läs bidrag). Mycket kommer hänga på medias inställning till de olika politiska ledarna. Idag är devisen; Sahlin är ett sänke och Wetterstrand borde vara statsministerkandidat. Efter första mediadrevet på Maria Wetterstrand, för det kommer, så kommer det låta annorlunda.

Det mesta kommer handla om ungdomsarbetslösheten under våren. Var fjärde arbetslös är en ungdom. Hur får man fler unga i arbete - riktigt arbete. De partier som agerar mest trovärdigt och engagerat kommer vinna de avgörande rösterna. De är Sveriges framtid. Det är en symbol och ett hopp. Alla frågor som rör yngre människor vardag kommer vara viktiga. För i dag är partipolitiken förvillande lika och utspelen haglar snart.
Den ledare som lyser klarast och tydligast och kan formulera visionen om det framtida samhället kommer också vinna många nya röster.

Debatten förs vidare på Liberati.se


Jan Rejdnell

torsdag 18 mars 2010

Land skall med lag byggas


Lagar som stiftas ska inte bryta mot våra egna grundlagar. Vem avgör det?
Det är just frågan.

Politikernas avsaknad av intresse för personlig integritet vittnar om att skyddet för mänskliga fri- och rättigheter måste stärkas i Sverige. Detta kan ske genom ett inrättande av en svensk författningsdomstol.

I Sverige har vi sedan tidigare en slags förhandskontroll av lagar genom Lagrådet. Deras yttrande är inte bindande för regeringen och Lagrådets roll är att betrakta som rådgivande. Lagrådets existens utesluter inte på något sätt inrättandet av en författningsdomstol.

En författningsdomstol med uppgiften att bedöma om lag strider mot grundlag. Över 30 europeiska stater har idag en egen författningsdomstol.

Exempelvis har Frankrikes Författningsdomstol nu avgjort att “tillgång till öppna platser på nätet är en mänsklig rättighet“ som inte får fråntas någon utan ett riktigt domstolsbeslut.

Faktum är att Sveriges grundlagar idag är väldigt svaga.
Det bevisas av att FRA-lagen med dess massavlyssning kunde få antas, trots att den uppenbarligen strider mot grundlagen och mänskliga rättigheter.

En författningsdomstol kan inte stifta lagar. Bara se till att de efterlevs.

Vi ser nu prov på hur politiker och politiska tjänstemän skriver lagar som grovt kränker medborgares integritet. Senaste exemplet på detta är hur man skall drogtesta minderåriga barn.

Fler och fler ärenden avgörs i EG-domstolen i Luxemburg. Det är en avsaknad av författningsdomstol i Sverige. Allt mer fri- och rättigheter kommer att avgöras av EG-domstolen i Luxemburg. Är det ett självändamål att detta avgörs på utländsk mark?
Självklart inte. Det är beviset för att en författningsdomstol inte finns i Sverige. Behovet finns.
Men en svensk författningsdomstol skulle stärka rättighetsskyddet i Sverige. Med en författningsdomstol skulle det vara möjligt att pröva om en föreskrift är grundlagsenlig i sig. I dag prövas endast en föreskrifts grundlagsenlighet mot en tillämpning i det enskilda fallet.

Att centralisera prövning till en särskild domstol har sina fördelar. För det första samlas den juridiska expertisen/kompetensen på ett ställe. För det andra skapas det en tydligare ordning för enskilda som vill anföra författningsbesvär när vanlig domstolsprövning inte står till buds.
Ett inrättande av en författningsdomstol skulle innebära en maktförskjutning från politik och juridik. Det är bra! Juristerna skulle få mer makt på politikernas bekostnad. Vi behöver rättigheter. Vi behöver en domstol som agerar som vakthund gentemot rättighetsinskränkande lagar.

Jan Rejdnell

Rakryggat eller ryggradslöst?Många märkligheter som hände i debatten om Folkmordet 1915 i Riksdagen och vad gäller hanteringen i utrikesutskottet innan riksdagsbeslutet.

Exempelvis hade två motionärer bestämt sig för att inte rösta på sin egen motion. Det var Fredrik Malm (Fp) som nyligen blivit utrikespolitisk talesman för partiet. Trots stort engagemang så deltog han inte i beslutet i kammaren (frånvarande) och skrev heller inte på en slags röstförklaring från utskottet med Fp+C+KD som i praktiken sa att Moderaterna var mot så därför kan vi inte rösta för ett erkännande. Istället fick partisekreteraren tillika riksdagsledamoten Erik Ullenhag skriva på i utskottet och ta debatten i Riksdagen (vilket han gjorde med den äran - trots att jag inte höll med). Rakryggat av Fredrik Malm?

Fler utrikespolitiska talespersoner för partier var inte närvarande i kammaren och var utkvittade. Urban Ahlin (S) hade en annan åsikt än partiet. Det hade hela s-ledningen och hukade i bänkarna. Det var vänsterpartiet och i viss mån Miljöpartiet som fick ta debatten i kammaren. Så hur blir det om rödgröna vinner valet i höst? Hur blir då utrikespolitiken?

Den andra motionären heter Lennart Sacrédeus (KD) var en av Alliansens motionärer och förklarade varför han nu kom att rösta mot sin egen motion. "Vi är inte mogna ännu utan nästa gång". Vi har inte tillräckligt många som står bakom erkännandet. Men såväl KD, Fp och C skrev i en slags röstförklaring i utrikesutskottet i en "Biskop Brasklapp" - härmed är vi nödd och tvungna eftersom Moderaterna är emot ett erkännande. Rakryggat av Lennart Sacrédeus?

Mehmet Kaplan med ursprung från Turkiet, stod ändå för största övertrampen. Han ifrågasatte att Folkmord var begånget. Lindande in sig i en diskussion som utmynnade i att man skall vara försiktiga. Mycket snömos var det.
MEHMET KAPLAN (mp):
Det handlar i grunden om att en person har upplevt något, hört det berättas, traderas, från tidigare generationer, och att den personen uttrycker en känsla och en vilja till något. Att då gå upp och påstå att något har hänt eller inte är inte min avsikt.

Efter sitt anförande går Mehmet Kaplan och kvittar ut sig och deltar inte i omröstningen!!! Bara för att han skulle slippa rösta för något som hans egen partilinje sagt att man skulle rösta för.

Det är att göra våldtäkt på kvittningssystemet och frågan bör ställas om väljarna i Mehmets Kaplans valkrets verkligen skall stoppa ner en valsedel med hans namn på.
Rakryggat - nej ryggradslöst!


Förra justitieministern Thomas Bodström har på sin blogg ondgjort sig över Bildt och Reinfeldt och turerna kring omröstningen. Han vill ställa kabinettsfråga om Bildt. Trots att han riksdagsledamot och har åsikter om frågorna var han inte själv närvarande i kammaren. När jag blog-diskuterar med honom på hans sajt vill han inte svara på min fråga varför ej var närvarande och nu efterhand har åsikter på åskådarplats. Inget svar. Jag ställer om frågan och får då inte mitt inlägg publicerat.

88 ledamöter var frånvarande eller utkvittade. Det är helt uppenbart att partierna använder kvittningssystemet för att slippa konfronteras med att ta ställning i svåra frågor. Det är också uppenbart att vare sig det är Alliansregering eller rödgrön regering så ville inte topparna i partierna ta ställning. DUCKA - så får vi med Turkiet i EU och vi slipper brottas med massa elände när Turkarna sedan överreagerar.
Det är lätt att vilja använda riksdagen när man önskar men sedan skall bestämma allt själv i regeringen.

Det är uppenbart att vi har ett politiskt system som är toppstyrt. Ledamöter som vill rösta efter sin övertygelse blir uppringda att ministrar (se intervju med Bildt) och egna partiet och riksdagskollegorna blir samtidigt lite skambelagda över att man själv inte röstar efter övertygelse bara för att hålla ihop regeringen i vått och torrt.

Det kan röra vilka enkla frågor som helst. Hålla ihop! Man måste lita på sina kollegor från utskotten och takten i riksdagen gör att man inte hinner debattera och diskutera varje fråga. När sedan mer fakta blottläggs kommer samvetet ikapp. Många väljer då att bli utkvittade andra står upp och tar fajten och röstar efter övertygelse.
Vad är mest rakryggat?

Frågan är vem som skall betämma utrikespolitiken i stora frågor - Utrikesministern (som inte är folkvald) eller Sveriges folkvalda parlament?

Media skriker efter fler rakryggade politiker som inte bara trycker på knappen som partiet önskar. Men när få modiga politiker gör så - då skall plötsligt inte riksdagen bestämma viktiga saker och ledamöterna som röstar emot sin regering sviker det egna partiet/regeringen. Media måste bestämma sig!

Vi går mot mera personval! Det kommer att bli svårare för en regering att få ihop sitt regeringsunderlag i fråga efter fråga. Man måste förankra sina beslut istället för att trycka igenom dem med partipiska. Den hierarkiska uppbyggnaden av partierna måste få sig några käftsmällar. Om vi inför ett renodlat personvalssystem tappar partiledningarna makten. Varje ledamot blir personvald och lyfter fram sina hjärtefrågor. Det är utmaningen i dagens partissystem. Om man inte lyssnar och gör om och gör rätt så överlever svenskt partiväsende sig själv. Vi får då intresse- och enfrågepartier i riksdagen. Vi får de politiker vi förtjänar - vi får de partier vi förtjänar!

Jan Rejdnell

onsdag 17 mars 2010

Turkiet har långt kvar till EU-medlemskap


Turkiets premiärminister varnar för att han kan komma att utvisa uppemot 100 000 armenier som saknar turkiskt medborgarskap. Detta är ett hot. Hans säger:

- Det finns för närvarande 170 000 armenier som bor i vårt land. Bara 70 000 av dem är turkiska medborgare men vi tolererar de övriga 100 000. Om det är nödvändigt kan jag bli tvungen att säga till dessa 100 000 att återvända till sina länder eftersom de inte är mina medborgare. Jag behöver inte behålla dem i mitt land.


Turkiska staten har i många år hävdat att händelserna 1915 inte ska diskuteras av politiker. Uttalandet från Erdogan visar hur han politiserar hela händelseförloppet. Utvisning är ett politiskt hot.

Eftersom Erdogan inte kan eller vill diskutera sakfrågan dvs Folkmordet 1915 så använder han politisk utpressning. Han gör Folkmordet 1915 till en politisk fråga - det som han för några dagar sedan anklagade Sveriges Riksdag att göra. Det kraschar i glashuset.

Erdogan säger att han ska skicka armenier till sina ”länder”. Armenierna som lever i Turkiet och inte har turkiska pass skall alltså skickas till olika länder. Det är alltså inte en fråga om en konflikt mellan Armenien och Turkiet, där medborgare från det förstnämnda landet riskerar att utvisas. Att Turkiets premiärminister vill utvisa gör frågan till en ras/folkgruppsfråga. Orsaken till att utvisa över 100.000 personer som är av armenisk börd är alltså Turkiet inte har förmågan att göra upp med sin historia. Förra gången Turkiet hotade utvisa Armenier var 2007 när USA:s utrikesutskott erkände folkmordet 1915 för första gången.

I Sverige stödjer alla riksdagspartier Turkiets strävanden mot EU-medlemskap – det gör att de svenska riksdagspartierna har ett stort ansvar att nu fördöma det totala förakt för demokratiska principer som nu Turkiet gör sig ansvariga till. Folkmordsfrågan är en test på demokratin i Turkiet. Mognadsprocessen har gått bakåt de senaste åren och händelserna sista veckan pekar på att Turkiet har långt kvar till EU-medlemskap.

Det är nu vi förväntar oss att Sveriges utrikesminister Carl Bildt eller statsminister Fredrik Reinfeldt fördömda den turkiska premiärministerns uttalande.

måndag 15 mars 2010

Öppet brev till Fp LIBERALERNAS partiledning


När ett liberalt parti i sitt partiprogram (och tar med sig det in i regeringen) antar kravet på att minderåriga och barn kan utsättas för drogtester av polis utan föräldrar och social myndigheter vetskap, måste man fråga av vilka skäl?

Är det för att kunna bevisa inför förtvivlade föräldrar att deras barn knarkar (som med all sannolikhet redan vet att barnet knarkar) ?
Är det för att man tror sig rädda några själar från knark bara för att man leda i bevis att de knarkar?
Är det för att man tror sig stoppa knarkanvändningen hos barn bara för att man kan bevisa med drogtester att barnet knarkar?

Nej - säg som det är - Ursäkten för detta oerhörda intrång och tvång i ett barns liv är jakten på narkotika. Det leder knappast till att barnet för bättre vård eller avhåller barnet från nya intag av narkotika.

Gruppledaren för Folkpartiet avfärdar en enig kritik från Lagrådet med att de är ett "Stolpskott". Nu struntar Ni som liberaler i det Lagrådet varnat för. Så vad är det för stolpskottsliknande invändningar Lagrådet har?

“Ett barn under 15 år riskerar inte någon straffrättslig påföljd om det ertappas med att ha konsumerat narkotika, men av det anförda framgår att gärningens straffvärde är lågt. Mot denna bakgrund gäller det att väga på ena sidan det intrång i den personliga integriteten som det innebär för barnet att tvingas urinera under övervakning och på andra sidan den fördel som barnet kan ha av att gå med i ett vårdprogram mot narkotikamissbruk.”


Intrång i den personliga integriteten...Intrång i den personliga integriteten...
Det är det alltid liberaler fajtats för. Det är det som är förknippat med Liberalism.
Signalerna Ni sänder ut tillsammans med Beatrice Ask och Johan Pehrson, som nu verkar tävla i hur mycket lag och ordning som kan skapas med mera tvång, är att föräldrar och sociala myndigheter gör sig inte besvär istället är det är Polisen som skall ta hand om ungdomar på glid.

Nu struntar tydligen även regeringen i vad Lagrådet säger. Det är märkligt. Vi har en Statsminister och utrikesminister som ena dagen beklagar riksdagens beslut och andra dagen en regering som helt struntar i vad ett enigt Lagråd varnar för vad avser integritesintrång. Har regeringen fattat att det är valår?

Min fråga till Jan Björklund och Erik Ullenhag är om Ni är trötta på alla socialliberaler i Folkpartiet? Hur långt vill ni gå?

Låt mig påminna om att senaste Landsmötet tog Folkpartiet beslutet att göra FN:s Barnkonvention till lag. Det innebär i klartext att underordnade lagar som strider mot barnkonventionen får ge vika. Ett sådant område är att tvinga barn till att drogtestas.

Varenda riksdagsledamot för Folkpartiet Liberalerna kommer få frågan inom kort;
- Skall ett liberalt parti kunna anta kravet på att minderåriga och barn kan utsättas för drogtester av polis utan föräldrar och social myndigheter vetskap?

Vi vet var vi har Moderaterna och Johan Pehrson i denna fråga men vad säger de liberala statsråden? Tänker Ni strunta i det färska beslutet från Landsmötet att göra Barnkonventionen till svensk lag?

Jan Rejdnell

söndag 14 mars 2010

Skall historien skrivas av Carl Bildt?


Historia skall skrivas av historiker utropar media efter att Sveriges Riksdag fattat beslut om att erkänna Folkmordet 1915 - Seyfo. Sveriges Riksdag skrev inte historia - den var redan skriven innan riksdagsbeslutet.
Möjligtvis skrev Riksdagen historia kring att utrikespolitiken framgent inte ensidigt bestäms av utrikesministern och regeringen.
Den falska bilden att riksdagen skulle påverka eller ändra historieskrivningen är ensidigt upplagd av Carl Bildt. Till och med används "historiker" i statlig tjänst för att trumma ut en falsk historiebild.

Exempel är ELISABETH ÖZDALGA, föreståndare för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul.
På Brännpunkt den 13 mars slår hon fast att det var krigshändelser istället för Folkmord.


Armenierna var på Rysslands sida och att det var kurderna som utförde hela slakten. Samtidigt säger hon att det inte finns någon dokumentation kvar. Inget går att bevisa! Därefter dumpar hon och för den delen hela hela media, skulden i knät på Sveriges Riksdag för inbromsade förhandlingar och försämrade relationer till Armenierna.

Faktum är att alla förhandlingar mellan Turkiet och Armenien låg på is redan innan beslutet. Det var den turkiska parlamentet som hade att ta ställning till ratificeringen om avtalet mellan länderna.

Skall avsaknad av fungerande demokrati och vilja till försoning läggas på extern part - därtill utländska parlament?

Elva parlament har uttalat sitt erkännande men bara ett land av dessa har en regering och utrikesminister som vägrar följa beslutet. Det bara en tidsfråga innan Bildt och regeringen blir KU-anmälda - med rätta.

Jag blir upprörd över medias totala ensidiga bild av beslutet. Frågan var inte om riksdagen tog ställning om det vara ett folkmord eller ej. Det var inte det man beslutade om, men det är den bilden som trummas igenom. Politiker skall inte skriva historia. Den var redan skriven. Vid sidan av Förintelsen är Folkmordet 1915 - Seyfo en bland det mest väldokumenterade folkmorden och mest raffinerade i dess genomförande. Det hade alla kriterier för att uppfylla 1948 års definition från FN att kallas Folkmord. FN.s definition är därtill snäv. Exempelvis kan Josef Stalins utrensningar och deportationer inte kallas för Folkmord enligt FN.
Folkmord utförs av olika skäl. Det går att urskilja åtminstone fyra huvuddtyper:

• Folkmord på urbefolkningar – till exempel indianerna och aboriginerna i Australien
• Folkmord till följd av etniska eller etnopolitiska konflikter – massmord på vissa grupper i samband eller som följd av självständighet efter kolonialism – till exempel folkmordet i Rwanda.
• Folkmord på minoritetsgrupper – till exempel förintelsen, folkmordet på armenierna, och enligt vissa Kinas övergrepp mot tibetaner.
• Politiska massmord – till exempel Stalinregimens våld mot inbillade fiender och politiska grupper. Massmorden i Kambodja och Idi Amins förföljelse i Uganda.

OBS OBS OBS
Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul är en gren av SI. Det är uppenbart att föreståndare för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul - ELISABETH ÖZDALGA är utsänd av UD och Carl Bildt.
(Svenska Forskningsinstitutet i Ankara bekostas med pengar av Utbildningsdepartementet och ligger i samma byggnader som Svenska Ambassaden, en mer förlängd del av Bildt och regeringenfår man söka efter.)

En annan statlig myndighet Forum för levande historia sänder ut en helt annan bild av Folkmordet 1915.
Båda är statliga myndigheter. Attacker görs med jämna mellanrum för att få bort Forum för levande historia. Det är av yttersta vikt - visar exemplet ovan - att Forum för levande historia finns kvar efter valet. Senaste attacken görs av Malin Siwe (DN) som skriver den 13/3
"Därför var det olyckligt att riksdagen på regeringen Perssons initiativ beslutade inrätta myndigheten Forum för levande historia".


När "historiker" används politiskt för att påverka opinionen likt Svenska Institutet i Ankara gör, behövs en fristående myndighet likt Forum för levande historia. Carl Bildt är skicklig men han behöver en motbild!

LÄS MER PÅ LIBERATI!


OBS OBS OBS
Statsminister Reinfeldt backar nu från sin tidigare linje om officiellt erkännande av Seyfo! I intertervju har han sagt att Moderaterna ställer sig bakom ett officiellt erkännande av Seyfo. NU är det regeringens linje som gäller. Han har ring upp Erdogan - Turkiets premiärminister - och beklagat riksdagsbeslutet. Reinfeldt struntar nu i ett riksdagsbeslut och hävdar regeringens linje.
Lyssna på intervjun gjord av AIP - Assyrierna, Journalisten Afram Baryacob.
På frågan om man fortfarande står bakom ett erkännande av folkmordet Seyfo svarar Reinfeldt ja.

– Ja, detta är som sagt i utskottet här i riksdagen och det står vi bakom även i dag, säger han. Lyssna på ljudspåret och döm själva!

Jan Rejdnell