fredag 2 juli 2010

Tvångsterilisering år 2010?


Ibland berättas det om lagar man inte tror finns. ”Lagen om fastställande av könstillhörighet" från 1972 är en sådan lag.

Det innebär i korthet att Staten har rätt att tvångsterilisera transsexuella indvider som önskar byta kön.

Kort uttryckt:

Ta bort kraven på att en transsexuell måste vara ogift, svensk och dessutom måste tvångssterilisera sig för att få byta kön.
Tillåt nedfrysning av könsceller.
Förbättra vård och bemötande av transsexuella - i hela landet.
Ändra namnlagen så att den inte slår mot transpersoner.

Varje människa ska få forma sitt eget liv, ha rätten till sin egen uppfattning om könstillhörighet. Läs mer på Agneta Berliners blogg. eller artikeln på Aftonbladet där Folkpartiet tar ställning.

Jan Rejdnell

tisdag 29 juni 2010

Arbetslösheten sjunker – första gången på ett och ett halvt år!


Arbetslösheten var 8,8 procent i maj, ned från 9,5 procent i april, icke säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).I maj var 4 502 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Antalet arbetslösa uppgick till 434 000 och det relativa arbetslöshetstalet var 8,8 procent. Det är inte några statistiskt säkerställda förändringar jämfört med maj 2009. Säsongrensade data visar en svag uppgång av antalet sysselsatta. De visar också att den tidigare ökningen i arbetslöshetstalet nu tycks ha planat ut.

Ungdomar
Av de arbetslösa studerade 40 procent, eller 175 000, på heltid. I åldersgruppen 15-24 år var 176 000 personer arbetslösa varav 64 procent, eller 112 000, var heltidsstuderande. Om man räknar arbetslösa ungdomar som ej studerar på heltid är talet med andra ord 64 000 arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år.

Ungefär var tredje arbetslös i åldern 15-74 år, eller 145 000 personer, var långtidsarbetslös. Här ligger den riktiga utmaningen att få tillbaka 145 000 långtidsarbetslösa!

Kvinnor
Undersökningen visar också att det behövs med arbeten som särskilt riktar sig mot kvinnor. Oavsett värderingar så behövs det mer arbeten inom service- och tjänstenäringarna eftersom det finns tillfällen för mer arbeten för kvinnor inom dessa näringar. Istället för att gå arbetslös borde Staten satsa mer på RUT-avdrag skulle man också kunna uttrycka sig.

Efterfrågan på arbetskraft kommer att fortsätta att öka. Alla indikatorer pekar på det.

Det innebär även att arbetslöshetsprognosen kommer att förändras jämfört med vårpropositionen med kanske omkring 20 000 färre arbetslösa under 2010.

- Det gör att det nu är rimligt att landa på en arbetslöshetsprognos som ligger under nio procent, kanske 8,9 eller 8,8 för helåret 2010, har Anders Borg uttryckt. Därmed är socialdemokraternas stora illusionsnummer borta ur valrörelsen. Efter den värsta ekonomiska krisen i världen på 70 år har Sverige kommit ur detta med att agera kallt och sansat. Skulle man följt Östros alla råd skulle statsfinanserna varit betydligt sämre och Sveriges ekonomiska utveckling äventyrad. Regeringen har också fattat ett antal impopulära beslut som innebär att man vill få tillbaka sjukskrivna människor till arbetsmarknaden med hjälp av rehablitering etc. Gränsfallen har oppositionen slagit upp stort och vridit på till sin egen fördel. Inte ett ord har socialdemokraterna sagt om de mängder av ungdomar som de förtidspensionerade.

Istället för att uppmuntra mer arbetstimmar så vill socialdemokraterna succesivt ta bort jobbskatteavdraget. Effekten blir en återgång till gamla politiken med mer bidrag och statlig arbetsmarknadspolitik (utbildningar).

Det finns fler positiva indikatorer på att ekonomin är på rätt väg.

Försäljningen inom handeln
Försäljningsvolymen ökade med 2,7 procent i maj jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln minskade med 0,8 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,6 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Utlåningen till exempelvis bostäder

Den årliga tillväxttakten för monetära finansinstituts (MFI:s) utlåning till hushåll var vid utgången av maj 9,1 procent. MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut. Utlåningstillväxten är något lägre än i april då den låg på 9,2 procent. Tillväxttakten har legat stabilt mellan 9,0-9,3 procent sedan november 2009.
Det finns med andra ord ingen risk för extrem överhettning på marknaden.

Positivt handelsnetto
Varuexporten uppgick under maj till 91,0 miljarder kronor och varuimporten till 88,3 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 2,7 miljarder kronor.

Sammantaget när man ser på den ekonomiska politiken står blocken mil från varandra. Det gynnar Moderaterna eftersom han innehar finansminister- och statsministerposten.

måndag 28 juni 2010

Färre kvinnor i börsbolagens ledningar men fler i börsstyrelserna


Andra AP-fondens årliga studie visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter har ökat till 22,2 procent, vilket är den högsta nivån sedan studien startade 2003. Däremot har andelen kvinnor i företagsledningar sjunkit till 13,8 procent.
Trots en intensiv debatt och och krav om minst 40 procent av endera köpet i börsbolagens styrelser har man skärpt sig - lite grand. Från 19,1 till 22,2 procent. Hoppla en ökning med hela 3,1 procent!

Inom politiken har man länge krävt en bättre kvinnorepresentation. Men de kommunala bolagen har samma kvinnorepresentation i sina styrelser! Man kan riktigt höra stenarna krasa i glashuset. 2009 gjordes Riksdagens utredningstjänst - RUT en undersökning, som omfattade över 2 200 styrelseposter i 361 kommunala bolag. Det var tydligt i undersökningen att ju högre position desto lägre andel kvinnor. Bara 12 procent av ordförandena var kvinnor i de kommunala bolagen.

Staten är betydligt bättre inom jämställdhetsområdet. Om man jämför med statliga bolag, är andelen kvinnor 46 procent.

Andelen kvinnor i ledningarna sjunker
Andelen kvinnor i börsbolagens ledningar har sjunkit. Jämfört med förra året har andelen kvinnor sjunkit från 14,3 procent till 13,8 procent. Glappet mellan andelen kvinnor i bolagens ledningar och styrelser växer.

Andra AP-fonden har gjort undersökningen. Andelen kvinnor är störst i Large-cap bolagen samt i branscher med hög andel kvinnliga anställda. Tjänste- och konsumentvarubranscherna har högst andel kvinnor i sina styrelser medan hälsovård- och finansbranscherna har högst andel kvinnor i ledningen.

Andelen kvinnor vad gäller utbildningar som kan ligga till grund för att rekrytera till företagsledningar och styrelseledamöter har ökat till en nivå på över 40 procent av antalet studerande. Dock faller kvinnor bort i steg från utexaminerade till anställda (nästan var tredje), till chefer (var fjärde), till koncernledning (var sjunde).

Så vad är slutsatsen?

Tugget går vidare och talet om bojkott av bolag som inte har en enda kvinna i styrelsen är mest munväder. Det enda som fungerar är när Staten ställer egna tydliga krav, skriver ägarpolicy och formulerar tydlig ägarstyrning.

Det kommer inte hända någonting vad gäller könsrepresentation i börsbolagens styrelser förrän kraven på representation av endera könet blir fastlagt.


Vidare bör inflytelserika politiker i landets kommuner fundera över det här med kommunala bolag. Kasta sten i glashus går bra. Lägg ner de kommunala bolagen och fundera över uppdraget från väljarna!

Jan Rejdnell