torsdag 27 januari 2011

Inför en BARNABALK i Sverige!


Det måste sägas rakt på sak - barn blir allt mer oskyddade i vårt samhälle. Allt fler talar om barnens rätt men väldigt lite görs för att skydda barn eller utgå från deras perspektiv.

Det behövs en samlad bedömning av barns rättigheter ur juridiskt perspektiv. Många organisationer talar om att inför FN:s Barnkonvention som svensk lag i Sverige. Men det är lättare sagt än gjort. Det är en konvention och gör sig inte som lagtext. Den måste anpassas till att kunna gälla som svensk lag. Istället bör vi införa en Barnabalk i lagboken. Där vi samlar barns rättigheter och skydd mot vuxenvärlden.

Idag saknas lagar som utgår från att barn är barn och inte vuxna. Vad säger man om senaste skapelsen att polisen ges rättigheter att visitera, fängsla och utföra kissprover på barn utan medgivande av vare sig föräldrar eller att underrätta sociala myndigheter? Det är sociala myndigheter som skall hantera situationer med barn där de hamnat snett och inte polisen. Självklart skall alltid vårdnadshavare ge sitt tillstånd och framförallt ta sitt ansvar. Men det finns situationer där samhället måste ta sitt ansvar för barnets skull.

Trots all lagstiftning får inte barn hjälp i dag - det är då tandlösa lagar.

En lösning på problemet är att barn från särskilt utsatta hemmiljöer i högre utsträckning skyddas av sekretess så att de kan söka hjälp utan att föräldrarna får veta det. Detta förutsätter att myndigheterna i högre utsträckning tolkar lagtexterna i riktning mot FN:s barnkonvention som sätter barnets rättigheter före de vuxnas. Eller att man inför en Barnabalk.

Jag anser att lagtexterna i större utsträckning bör kunna luta sig mot FN:s konvention om barnets rättigheter och sekretesslagen. Men det räcker inte - därför behövs en Barnabalk. Utgångspunkten i barnkonventionen (liksom i svensk rätt) är att barnets bästa ska sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn. Barnkonventionen hävdar också barnets rätt till sjukvård. När det gäller sekretessen ska en individuell bedömning av barnets ålder och mognad avgöra om barnet självt bör råda över sekretessen eller om vårdnadshavaren ska informeras. Enligt sekretesslagen (14 kap 4 §) får inte barnets sekretess i förhållande till vårdnadshavaren svikas om det anses att barnet "lider betydande men om uppgifter röjs för vårdnadshavaren".

I dagens Sverige har inte barn som lever "papperlöst" med sin föräldrar rätt till skolgång i Sverige.

Bland barn har andelen av ekonomiskt utsatthet ökat under 2000-talet; från 11 procent till 15 procent. Vilken rätt har barn att få som ekonomiskt utsatt?

I dag är det förstanyheter att allt fler barn vräks med sina föräldrar trots regeringens ambitioner att minska det antalet. Det är fruktansvärda traumatiska upplevelser för ett barn. Det borde vara lag på att familjer med barn inte får vräkas.

Domare och personal hos polisen är inte utbildade att hantera barn som är utsatta och blivit drabbade av våld och förnedring. Det finns alltför många exempel på detta. Man behandlar dem som små vuxna.
Hovrätten mildrar domar mot barn. Hur behandlas barn i rätten - vilken rätt har barnet?
Frågan måste ställas igen - Vilken rätt har barnet?
Sexuellt övergrepp av barn - som skett systematiskt - ser man, enligt åklagare, mindre allvarligt på i dag. I det enskilda fallet mildrade man domen eftersom barnet sov!

På orter som har Barnahus har man varit tvungen att utbilda personal hos polis och andra myndigheter då man upptäckt att barnen inte behandlats på rätt sätt innan. Detta vittnar om att rättsväsendet inte är utbildat på att ta hand om barn och tolka barn i rättssammanhang. Om man inte har ett Barnahus måste barnet åka runt och berätta sin historia fler gånger hos olika myndighetspersoner. På varje ställe tolkar man på sitt sätt. Mål där barn är inblandade är förståligt nog bland de mest svårbedömda mål man kan döma - därför menar jag att man skall införa en BARNABALK. Ungdomsdomstolar löser bara en del men inte allt. Långt därifrån!

De brott som drabbar barn begås ofta av en vuxen i barnets närhet och kan bestå av såväl fysisk och psykisk misshandel som försummelse och sexuella övergrepp. När vårdnadshavarna inte uppfyller sina skyldigheter gentemot sina barn är det socialtjänsten i den kommun där barnet vistas som har det yttersta ansvaret att förebygga och åtgärda så att barnet inte far illa. Till sin hjälp har de flera olika socialrättsliga bestämmelser.
Jag såg filmen "Svinalängorna" för en tid sedan där handlingen utspelades på 60/70-talet. Inte mycket har hänt i sedan dess i hanteringen av barn av enskilda socialtjänster i Sverige.

Läs gärna uppsats om de delar av svensk lag som socialtjänsten har till sitt förfogande när det gäller att skydda och stötta de barn som blir misshandlade och utsatta för sexuella övergrepp i hemmet av närstående. Slutsatserna överensstämmer med Barnkonventionens krav, om lagstiftningen får avsedd och önskad effekt samt om Barnkonventionen tillämpas i praktiken.

Hur illa är det för barnen? Statistiken talar sitt grymma språk. Jag tror det finns ett mörkertal i nedanstående siffror. Det är långt fler barn som utsatts för våld och övergrepp än som anmäls.

Fakta: 2009 var 22 % av samtliga anmälda misshandelsbrott, vilket innebär ca 19 000 brott, riktade mot barn och unga i åldrarna 0-17 År. Detta är en ökning med ca 11 % från 2008.
När det gäller våldtäkt mot barn under 2009 anmäldes totalt 2 850 fall där 14 % av offren var pojkar.
När det gäller grov fridskränkning anmäldes det totalt 1 280 fall där ca 2/3 var mot barn under 18 År. Ju yngre barnen som utsattes var desto större andel av brotten begicks inomhus och av en bekant till offret. I åldern 0-6 År begicks 85 % av alla övergrepp inomhus och i 93 % av fallen var det en, för offret, känd gärningsperson.
I takt med att åldern på offret ökar vänder den statistiska trenden till att betydligt fler brott sker utomhus (i gruppen 15-17 År, 54 %) och av en obekant gärningsperson (i gruppen 15-17 År, 41 %). Brotten begås i första hand av pappa/styvpappa, i andra hand av mamma och i tredje hand av båda föräldrarna.

Det finns många frågor som skall inrymmas i en Barnabalk bland annat det självklara att
barn skall ha lättare för att få brottsofferersättning. Barn skall ha rätt till ett eget juridiskt ombud i vårdnadstvister. Låt oss börja skriva innehållet i en Barnabalk!

Jan Rejdnell

4 kommentarer:

 1. Underbart och viktigt allt du skriver!!! En kämpe är du och ditt budskap är helt i linje med vad Janusz Korczak en gång försökte påverka kring barns rätt genom det "Magna Carta" som han nedtecknade och som senare blev dagens Barnkonvention. I hans bok "Liten igen" beskrivs barnets förnedrande beroendeställningen och maktlösheten i relation till vuxenvärlden. Och vart tog Ellen Keys tankar om "Barnets århundrade" vägen???

  SvaraRadera
 2. Ja ,som ensam vårdnads havare till två barn ,så kan jag berätta skräck historier ,där KOMMUNER ,LANDSTING & olika MYNDIHETER INTE tagit hänsyn till barnens rättigheter & barens bästa.
  Där dom ännu idag inte gör det , framför allt skola ser inte alltid till barnens rättigher, & sjuka barn glöms väldigt lätt bort & ännu mer om dom har lätt för sej & inte syns & hörs.
  Som vi har fått kämpa för barnens rättigher & innan jag fick ensam vårdnad, det är fördjävligt hur myndigheter & politiker tror dom är några makthavare att bestämma över sådant som d eg.inte har en aning om,jag tycker det är bedrövligt att jag som boende förälder inte ska kunna bestämma om tex,ett barns utredning ang.ngn sjukdom.
  Ibland handlar det inte bara om då barnen faktiskt behöver sina rättigheter för att det blivit utsatta för något brott, något myndigheter & Politiker LÄTT GLÖMMER BORT så är det att SE VERKLIGHETEN där barnen är sjuka ,eller där det blir tjaffs med skola & barn omsorg för att föräldrarna har olika åsikter.
  För att boende föräldern säger en sak & umgänges föräldern en annan sak.
  MYNDIGHETER & POLITIKER över lag ser inte alltid till barnens bästa,många gånger glöms just de som är sjuka bort, eller där en förälder "har annan historia " än den som är i vardagligt tal,i stället för att ta reda på fakta & även om de vet fakta så är myndigheter som social tjänsten många gånger fega,rädda & skraja för en av föräldrarna.
  Dom vågar inte stå upp Bakom barnen utan ställer sej bakom någon av föräldrarna ,oftast den som "ljuger bäst" ...Tack & LOV så uppdagas sanningen i många av fallen,men då ställer sej socialen ex.som frågande & törs inte stå upp bakom barnets rättigheter,dom skyddar hellre sej själva & deras mina yrken.
  LIka inom skola & landsting,ojoj..de fina rollerna går först & barnens väl & ve sedan.
  Tycker det är bedrövligt att den skola & dess lagar som råder med skol plikt ändå inte kan se till ett sjukts barns bästa så barnet får ex.skola i hemmet för att barnet inte får eller av ngn anledning kan återgå till skolan så snabbt som förväntas.
  Eller ännu värre att det ska ta ca.3 månader innan barnet får hem skolan.
  Tycker det är fördjävligt ,att vi har hyfsat bra lagar , & att dom inte följs,för det är där största problemet är.
  Läser man igenom barnens rättigheter så ser man att dom har många, men mycket sällan att dom följs i alla fall i två av kommunerna jag pratar om.
  BEDRÖVLIGT är ordet !!

  SvaraRadera