tisdag 1 februari 2011

Barnfattigdom bekämpas först med Barnbalk"Barn till ensamstående föräldrar oftare är fattiga, liksom barn till föräldrar med utländsk bakgrund" säger Rädda Barnen i sin rapport om ökad "barnfattigdom" i Sverige.

Lågkonjunkturens fel säger regeringen. Från första januari nästa år höjer man bostadsbidraget.
Så enkelt är det inte!
Mer bidrag är inte en framkomlig väg.

Oppositionen rasar och pekar på ökade klyftor, men de glömmer att utvecklingen pågått under socialdemokratiska regeringar också. Vänsterpartiet reagerar precis som alla andra politiker dvs att nya lagar skall införas och där Staten skall garantera "rätt till fasta jobb på heltid blir norm, samt stärkta socialförsäkringar".
Så enkelt - ny lag - så fixar man allt.

När skall dagens riksdagspolitiker inse att det inte går att ändra på samhällsstrukturer med ny lagstiftning eller mer bidrag?

Om en ny lag skall till så skall många gamla bort. Lagarna måste göras om.

Vill man barnens väl så är det att börja från grunden!
Trots allt tal om barnkonventionen, barns bästa och barnperspektiv saknas alltjämt en lagstiftning där barnen i praktiken står i centrum. En barnbalk skulle tydliggöra att lagstiftningen måste utgå från barnkonventionen och dess fyra huvudprinciper:

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

- Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.

- Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.

- Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne.

Barnbalken skulle exempelvis kunna innehålla delar av föräldrabalken, brottsbalken, skollagen, utlänningslagen, socialtjänstlagen, LVU och LSS. Lagarna som berör barn är de facto många vilket tydliggör behovet av en samlad barnbalk.

Barn är en grupp som sällan har en egen talan. Barn är helt beroende av sina föräldrar och andra vuxna i sin omgivning. Trots det saknar samhället ett samlat barnperspektiv både i lagstiftningen och – i synnerhet – i efterlevnaden av de lagar som reglerar barns uppväxtvillkor. Barn utan starka föräldrar och som lever under knappa ekonomiska villkor lever extra otryggt.

Börja med en Barnbalk för att kämpa mot fattigdom hos barn.

Jan Rejdnell

1 kommentar:

  1. Alla barn är våra barn!
    Alla människor skall medverka till att våra barn växer upp utan skador! Ett skadad barn oftast blir en skadad vuxen!
    Bör vara utgångspunkten!

    SvaraRadera