lördag 13 augusti 2011

Den liberala demokratin


Den liberala idétraditionen betonar hela tiden den enskilda individens värde. Personlig frihet, maktbalans och likabehandling är ofrånkomliga konsekvenser av denna grundhållning.
Därför ges den liberala demokratiuppfattningen en särskild dimension än den förenklade som mer tillämpas i Schweiz i forma av ständiga folkomröstningar.

Folkomröstningar och den slentrianmässiga föreställningen att majoriteten alltid "har rätt" eller att "folket" alltid skall bestämma, med utgångspunkt från ett liberalt perspektiv , utgör en farlig blindhet för maktens problem. Det liknar istället de totalitära idéer som kräver att all makt skall samlas hos ett styrande parti med motivet att detta representerar det överväldigande flertalets intressen.

I denna tankevärld finns det inga hinder alls för att fatta majoritetsbeslut om det mesta. Alla samhällsområden och allt som rör individerna kan och bör styras av "demokratins principer". Denna tankegång har visst stöd i den svenska regeringsformen och t ex i det socialdemokratiska partiprogrammet. I formuleringen "det personliga är politiskt" har den också stort stöd i radikalfeministisk ideologi. Motivet för denna maximalistiska ståndpunkt är att demokratiska beslut, förstått som majoritetens vilja, är moraliskt överordnade alla andra beslut, vare sig dessa är fattade av individer, familjer, företag eller organisationer. Det kräver emellertid inte stor tankemöda för att inse att denna maximalistiska position också är problematisk.

Livets avgörande beslut bör inte fattas genom omröstning i aldrig så demokratiskt valda församlingar. Man behöver inte vara liberal för att anse att individerna själva skall få bestämma om (eller med vem) de skall gifta sig (eller sambo med), var de önskar bo, vart de vill resa, äta, bära för kläder, tro på för religion, yttra för tankar, skaffa sig för utbildning, etc. I själva verket har vi en lång katalog i regeringsformen som sätter gränser för demokratin, låt vara att denna gräns är satt genom demokratiskt fattade beslut.

I den liberala idétraditionen är demokratin en konsekvens av en grundläggande insikt om att makt kan korrumpera. Det kvittar om den utövas av kungar eller politiska majoritetspartier. Den stora frågan är hur man ser till att makthavare hela tiden granskas och kan göra så lite skada som möjligt i sin utövning.

Makten måste hela tiden granskas/kontrolleras och balanseras samt att de som utöver makten måste kunna bytas ut.

Därför har i alla tider liberaler varit noga med att kräva konstitutionella garantier för medborgarnas rättigheter, oberoende domstolar, frihet att bilda partier och organisationer, fria massmedier och fria val med allmän och lika rösträtt. Demokratin skall i sin utformning begränsa den makt som politiska makthavare kan utöva. Det ger det starkaste skyddet för den enskilde individens frihet.

Tillåter vi att att ett styrande parti skapar en elitgrupp (läs yrkespolitiker med ingen arbetslivserfarenhet) kommer felaktiga beslut att fattas. En elit har inte kontakten med den stora folkmajoriteten och de styrande blir avskärmade från verkligheten. Det skapar ofrånkomligt felaktiga beslut baserade på modeller som är långt från verkligheten.

Det kan tyckas att detta är en självklarhet för de allra flesta men i verkligheten ifrågasätts det när konkreta frågor kommer upp på dagordningen. Varför skall yttrande- och tryckfriheten skyddas när det finns så mycket smörja på film eller det som skrivs på Internet?
Om det är upplopp så borde man stänga av twitter...
Varför skall riksdagsmajoriteten behöva rätta sig efter lagrådet om detta påpekar att ett lagförslag strider mot grundlagen?
Känns frågorna och invändningarna igen?
Ännu mer grundläggande invändningar är formulerade som baseras på att alla inte är lika mycket värda eller skall ha lika rättigheter.

En syn att makten måste begränsas leder direkt till slutsatsen att den politiska makten inte får omfatta alla delar av medborgarens liv. Det är direkt odemokratiskt att med politiska beslut bestämma hur produktion och konsumtion skall styras upp. Det är det dagliga kontraktet mellan människor och företag som skall gälla istället för en central politisk plan. Det genompolitiserade samhället är ett hot mot den enskildes frihet.

I dag finns en övertro hos politiker och statsbärande partier att skapa fler lagar och regler som detaljstyr människors vardag i motsats till det viktiga samspelet mellan människor och företag i det vi kallar marknad. Fler lagar och regler är därmed ett hot mot den liberala demokratin!

I dag ser vi strömningar att det inte är den fria marknaden och kontraktsrätten som skall gälla utan snarare en "demokratisk styrning" vilket givetvis kan kategoriseras som politisk propaganda. Det finns en övertro att samhället skall sköta utbildning, energi, infrastruktur etc. Dessutom att det är fult att tjäna pengar inom dessa områden som vi alla skall nyttja.

Att vara liberal är att tro på individens fria val. Rätten att själv inte bara få välja varor och tjänster utan också utbildning, arbete och bostadsort. Detta får aldrig begränsas. Möjligheten för den enskilde att hävda sig mot statsmakten blir minimal. De som vill "demokratisera" allt är varken intresserade av frihet eller maktbalans.

Den liberal demokratin måste därför alltid förklaras och vederläggas.

Jan Rejdnell

3 kommentarer:

 1. Det är viktiga saker du tar upp här, Jan. "A little knowledge is a dangerous thing" heter det och det stämmer verkligen när den lilla kunskapen ska tjäna som underlag för stora beslut.
  Vem är ansvarig om en folkomröstning leder till ett riktigt korkat beslut. Folket? Halva folket? Och hur stor är chansen att hela folket eller halva folket tar det ansvaret? Politiker ska granskas, hållas ansvariga för sina beslut och därefter applåderas, ges en chans till eller avpolletteras.

  SvaraRadera
 2. Helena, vi kan bara titta på de folkomröstningar som Sverige genomfört. I de fallen har ansvariga politiker misslyckats med att komma fram till ett beslut i den parlamentariska situationen. Herr Bildt kan hållas ansvarig för Euro-omröstningen och varför Sverige i dag kör med svenska kronan som valuta.
  Den enda folkomröstning som varit berättigad är den om inträdet i EU.

  SvaraRadera
 3. Utan att gå in djupare på ditt inlägg Jan, så vill jag vara nämna att jag just skrivit en bloggpost med en närbesläktat ämne. Om skillnaderna mellan socialliberalism och socialism. Och vissas benägenhet att misstolka socialliberalismen.

  http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2011/08/socialiberalismen-ar-inte-nagot-slags.html

  De misstolkningar som många ger, visar just att liberalismen ständigt måste förklaras. Liksom demokratins innehåll, vad dess innehåll djupare sett bör vara.
  Samt konstaterar jag att statsvetare (spec då amerikanska) ofta likställer begreppet demokrati med liberal demokrati. Dvs att verklig demokrati är som liberalismen definierar den.

  Proletariatets diktatur (kommunism, socialism) kan inte vara demokrati. Demokrati kan inte betyda att en majoritet skall förtrycka en minoritet.

  SvaraRadera