måndag 22 augusti 2011

Liberal nationalism?


Liberalismen är en idétradition som konsekvent hävdar individens värde och rättigheter framför alla tänkbara kollektiv. Frågan är om en sådan idétradition också ger utrymme för nationalism?

Först vill man svara entydigt nej men låt mig svara på frågan i olika steg.
Många av vår tids största katastrofer har inspirerats av ideologier med nationalistiska förtecken. Nationalism är i de flesta fall i motsatt ställning mot liberalismen. Så svaret borde vara ganska entydigt nej.

Men respekten för individen har också en annan dimension. Respekten för individen och övertygelsen om alla människors lika värde strider inte mot insikten att en personlighetsutveckling som förutsätter språk, traditioner och delaktighet i olika gemenskaper är positiv. Om den politiska makten försöker förbjuda människor att använda sitt modermål likt kurderna i Turkiet och dessutom utestänger dem från politiskt inflytande just på grund av deras språk, hudfärg eller religion så är det ett övergrepp mot de enskilda människornas frihet.
När en nation bryter mot detta samtidigt som den försöker kvala in som demokrati och bli med i en annan gemenskap (EU) har man lång väg kvar till egen demokrati.

Rätten till en nationell identifikation strider inte mot den liberal individualismen utan kan tvärtom vara en förutsättning för individens fria utveckling. Liberaler har också genom historien aktivt stött nationella projekt som syftat till att frigöra förtryckta folk från imperialistiska stormakter eller skapa demokratiska institutioner för alla.

Men den form av nationalism som kräver etnisk enhetlighet inom varje stat och betraktar individer som mindre värda än det nationella kollektivet har ingenting med liberalism att göra.
Inom varje stat krävs någon form av gemenskaphetskänsla för att demokratin skall fungera och någon form av definition av vilka som är medborgare och vilka som inte är det. För liberaler kan denna gemenskap inte vila på någon föreställning om etnisk exklusivitet!

Detta år har vi sett prov på den typ av nationalism, som förhoppningsvis leder till utvecklade demokratier i en rad arabländer. Vi har också sett prov på en motsatt serbisk nationalism som haft sina förtecken i etnicitet.

Idén att den nationella nationalstaten måste uttryckas genom en "ren" nationalstat för varje tänkbar etnisk eller nationell grupp är bokstavligt talat livsfarligt. Om rätten till nationell identitet är allmängiltig så måste den också utövas i former som ger utrymme för andra att uttrycka sin identitet. Olika former av självbestämmande för nationella och kulturella minoriteter inom staterna, övernationella institutioner för delad suveränitet mellan många stater och framförallt öppna gränser är alla uttryck för en liberal syn på nationalismens olika problemställningar.

Här kommer det liberalt kluvna in i leken. Som liberal kan man vara både för ett fördjupat EU-samarbete samtidigt som man är för regional autonomi i exempelvis Skottland eller Katalonien. Så länge man har demokrati och frihandel som rättesnören ökar förutsättningarna dramatiskt för att staterna lever i fred. EU var från början en fredsbygge som nu tagit andra proportioner. Länder som binds samman ekonomiskt och där de politiska ledarna kan avsättas av folket brukar inte gå i krig med varandra.

Det har förts en debatt i Sverige den senaste tiden om det mångkulturella samhället. Det är inget liberalt programkrav utan helt enkelt en beskrivning av den verklighet vi alla lever i. Inget land i hela världen är kulturellt homogent. Den majoritet som ställer ensidiga krav på minoriteter att inordna sig i landets kultur, sedvänjor och traditioner ställer ingen respekt för minoritetens rätt att behålla sitt språk och uttrycka sin identitet.

Likväl som en same i Sverige skall kunna bära sin dräkt skall en sikh kunna bära turban på jobbet. Men i bland kolliderar uttrycken i sedvänjor och traditioner som dessutom är djupt rotad i nationella och religiösa traditioner, med individens okränkbarhet. Det kan röra sig om kvinnlig eller manlig omskärelse. I sådan fall skall liberaler konsekvent hålla på individens rätt. Liberalismen tillåter inte allt. De värden som håller ihop ett liberalt samhälle bygger på respekt för den enskilda människan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar