fredag 14 oktober 2011

Kvinnor i bolagsstyrelserna handlar om kompetens


En sak gäller - med två sidor - när det rör fler kvinnor i bolagsstyrelserna:

KOMPETENS

- det påstås att det inte skall finnas tillräckligt antal kompetenta kvinnor som kan ingå i bolagsstyrelserna.
- man kan inte definiera vad som menas med kompetens för att kunna ingå i en bolagsstyrelse.

Utan svar på dessa påståenden eller definitioner havererar debatten. Kvotering mäter aldrig kompetens och därför fungerar aldrig kvotering. Men ännu mer tydligt är att få kan definiera vilken kompetens som behövs.
Man nämner kompetens för att slippa definiera hur urvalet skett.

Eftersom de flesta valberedningar påstår att det finns för få kompetenta kvinnor finns bara en sak att göra:
Lista upp de kvinnor som kan tänkas sig bli nominerad till en bolagsstyrelse vare sig det är statlig, kommunal eller privat.


Den nya tankesmedjan Liberalerna startar därför en sajt tillsammans med Företagarförbundet och Ruter Dam, där kvinnor kan anmäla sitt intresse till att bli nominerad till en bolagsstyrelse. Vare sig den är statlig, kommunal eller en privat bolagsstyrelse. När det finns en lista över kompetenta kvinnor finns inga ursäkter kvar.

Krav finns vad avser kompetens på de kvinnor som anmäler sig till listan.
För att anmäla dig till kompetenslistan måste man uppfylla minst två av tre krav.

Kriterierna är: 1) ha suttit eller sitter i en bolagsstyrelse i dag (privat bolag eller kommunalt/statligt bolag) 2) har en ekonomisk utbildning alternativt erfarenhet så man kan läsa och tolka ekonomiska rapporter (som Balans- och Resultaträkning) 3) har en utbildning i styrelsearbete

Och dessutom behövs det
styrelseutbildningar för politiker. För när ledamöter till kommunala bolag väljs räknas bara partibok, lång och trogen tjänst samt lojalitet. Utbilda politiker - gärna kvinnor - och rekrytera ledamöter från näringslivet!

Till de samhällsägda bolagsstyrelserna finns många kvinnor i framträdande positioner inom politiken. I partiledningarna och på valbara listor. Därtill finns massor med kompetenta kvinnor, inte minst i näringslivet, som kan komma i fråga att blir valda till en styrelsepost i en kommunal bolagsstyrelse. Om politikerna skäller på näringslivet måste faktiskt politikerna sopa framför egen dörr först.

Om man anser att vi har för få kvinnor som är kompetenta i Sverige för att kunna ingå i en bolagsstyrelse - måste vi ta ett resonemang kring vad som definieras som kompetens. Här är det nästan alltid frågan om ett tyckande. Vi hart ställt tre minimikrav för att ingå i en bolagsstyrelse; erfarenhet av styrelsearbete i ett bolag, ekonomiskt kunnande och styrelseutbildning.


Medan man i de börsnoterade bolagens styrelser nu har kommit upp i andelen kvinnor om 22 procent så var motsvarande siffra i valberedningarna 16 procent. Bland samtliga bolag är andelen kvinnor i styrelserna bara 11 procent. Det är inte mycket bättre i kommunala bolag. Knappa 25 procent av styrelseledamöterna är kvinnor i de kommunalt ägda bolagen. Än sämre vad avser styrelseordföranden – 12 procent. Så ser Sverige ut 2011. Det är mot denna bakgrund som nu politiska partier förnyar kravet om könskvotering i bolagsstyrelser. Men det är fel väg att gå. Varje person som tillsätts i en bolagsstyrelse måste bli vald på sig egen kompetens och kvalifikation.

Moderaterna talar om lagstiftning med kvotering för andra gången. Samtidigt har jämställdhetsminister Nyamko Sabuni lagt ett förslag med folkpartiets jämställdhetsgrupp om att införa könskvotering i offentliga bolagsstyrelser.

Visst kan samhället utgå från sitt ägaransvar när man kräver könskvotering i de egna bolagsstyrelserna. Staten har dessutom bedrivit ett systematiskt arbete som resulterat i att det i dag finns 49 procent kvinnor i styrelserna i de statliga bolagen och 34 procent kvinnor på ordförandeposterna. Statsrådet Nyamko Sabuni resonerar att det borde gå att nå samma resultat i politiska tillsatta bolagsstyrelserna inom kommunerna.


Men frågan om kompetens kommer ständigt tillbaka. Jag upprepar - Kvotering mäter inte kompetens.

Hur mäter man kompetens?

Hur sköter man ”god bolagsstyrning” för att säkerställa att ett bolag sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt?

”Svensk kod för bolagsstyrning” är en samling riktlinjer för god bolagsstyrning som alla börsnoterade bolag är förpliktade att tillämpa och många av de regler som där ställs är frivilliga att följa en tid, annars kommer direktiv från EU. EU har genom ett flertal direktiv, vilka upphöjts till lag, varit mycket noggrann kring hur bolagsstyrning skall ske. Detta för att säkerställa och förbättra förtroendet för bolagen på kapitalmarknaden och hos den svenska allmänheten och därigenom skapa goda betingelser för bolagens försörjning av riskvilligt kapital. Det är det offentligas uppgift att skapa ett regelsystem för insyn och kontroll men också till sist för att etik och moral med tydliga spelregler skall gälla i näringslivet. Som liberaler vill vi att det offentliga inte skall lägga sig i ägarnas ansvar och uppgift i näringslivet – detta är en av konsekvenserna av den viktiga principen om äganderätten.

Kritiken från politikerna om bättre representation från bägge könen i de svenska bolagsstyrelserna hos börsbolagen får dock en bumerangeffekt. I dag väljs ledamöter till samhällets bolagsstyrelser många gånger från andra kriterier, som partitillhörighet och belöning för lojalitet samt väl uträttat arbete i politiska församlingar. Så länge man i första hand utgår från partibok istället för kompetens, går det varken säkerställa att det finns kompetenta kvinnor eller för den delen vilken kompetens vilken styrelseledamot som helst har vilken är vald till en kommunal bolagsstyrelse.

Istället för att införa en lagstiftning om könskvotering i bolagsstyrelserna så behöver en kraftsamling göras för att få fram kompetenta kvinnor inte bara till bolagsstyrelserna i privata bolag utan även till samhällsägda bolagsstyrelserna.

Ur ett liberalt perspektiv är vårt förslag (www.bolagslyftet.se) oantastbart. Vi lyfter fram kompetenta kvinnor som utan partibok kan besätta styrelseposter i kommunala bolag istället för att främsta meriten är rätt partibok och lång och trogen tjänst. Självklart lyfter vi även fram kompetenta kvinnor med partibok.Kolla in:
http://www.bolagslyftet.se
http://www.kompetenslistan.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar