fredag 28 januari 2011

Politiken är nästa "finanskris"


Om jag sa till dig att en familj betalade 10,8 procent av sin hushållsbudget i räntor på sina lån skulle du nog bli förfärad. Om jag dessutom sa att det kommer att öka till 2020 till 20 procent av deras budget, skulle du nog utbrista - Sjukt! Det går inte ihop!

Det är exakt den situation USA befinner sig i just nu.
De har dessutom lånat pengar av världens största diktatur - Kina.
Det är omöjligt att förstå varifrån alla de pengarna ska komma för att betala tillbaka lånen och räntorna till Kina. De kommer givetvis styra ut USA till förmån till sin egen framväxande ekonomi.

Det finns en dansk forskare - Jørgen Ørstrøm Møller - som menar att USA är på väg i konkurs. Stormaktsspelet innebär att "USA som har stora skulder till Kina kommer behöva be folkrepubliken att skriva av en del av sina lån till amerikanerna som rena förluster."

"Annars kommer USA:s tillväxt under flera kommande år att vara så låg att Kinas viktiga USA-export inte längre blir lönsam."

I USA växer nu förståelsen för att sakernas ting är sneda. Flera amerikanska städer har snart inte en dollar kvar i kassakistorna. I Detroit måste en femtedel av budgeten skäras. Det har redan varit sex eller sju kommunala bankrutter. Fler kommer. Det beror på minskade skatteintäkter. Jag har varnat för det i en blogg om "Greklandskommuner" i Sverige som lånar och lånar till driften. I veckan debatterade jag med kommunstyrelsens ordförande i Lessebo. Det skedde i direktsändning i Radio Kronoberg.
(8.00 in i programmet till 20.00 dvs 12.00 minuter, kl.15.00)

Kommunstyrelsens ordförande gav mig rätt på alla punkter. Hon verkade mest lättad över att hon klarade sig helskinnad ur diskussionen. De måste gå upp i större region - de har inte skatteunderlag så det räcker. 80.000 i skuld per kommuninnevånare.
Uppdelningen i kommuner är i dag förlegad. Skatteintäkter från exporterande företag landar inte automatiskt i kommunkassan. Det handlar om VEM som bor i kommunen - vilka kommuninvånare - om de har skattekraft. Är det fler äldre så kan inte servicen upprätthållas. Effekten blir att mer måste tas över i regionbudget och statskassan. Redan idag skriker dessa kommuner om mer statsbidrag.

I USA:s Detroit är det så pass illa att en femtedel av kommunala tjänster ska försvinna, så som sopphämtning och polisbevakning, skriver Huffington Post.

I staden Hamtramck förväntas den sista dollar spenderas inom kort.

I Pritchard, Alabama, har kassakistorna utarmats till den grad att pensionärer på olaglig basis inte längre erhåller någon pension.

Innan vi hamnar i samma situation i Sverige måste vi få ett nytt skattesystem med platt skatt och där alla medborgare garanteras en grundinkomst - garantiersättning alt. medborgarlön. Precis som Liberaldemokraterna föreslagit. Men det förutsätter också att vi slår sönder kommunindelningarna samt landstingens vara. Det är minst en nivå för mycket i den politiska ordningen. Den kommunala självstyrelsen håller på att sätta sig själv ur spel. Sossarna har försökt lösa problemet med att införa så kallade Robin Hood-skatter. Man tar från rikare kommuner och landsting för att ge till fattigare sådana. Det är ett i grunden orättvist system. Om en kommun sköter sig och är effektiv så skall överskottet gå till en kommun som kanske misskött sig.

Gunnar Wetterberg (planeringschef på SACO)skrev i Expressen den 19 juli att man borde belöna de duktiga kommunerna för produktivitetsökningar. Gunnar Wetterberg föreslår en statlig styrning som innebär att av varje kommunal skattehöjning så skall hälften gå till staten och vid en skattesänkning får kommunerna tillbaka hälften av sänkningen från staten. Ett sådant system skulle få fart på processöversyner och rationaliseringar i kommun och landsting. Varje gång det blir ebb i kassan kan man inte höja skatten eller ropa på statsbidrag. Rejäla omprövningar av befintlig verksamhet måste frigöra resurser för ny verksamhet. Det finna inget funktionellt samband mellan mer pengar och resultat.

Frågan måste ställas - är politiker mest lämpade för att styra ekonomi? Lägga upp långsiktiga ekonomiska planer, kräva produktivitetsökningar i verksamheter man vill prioritera och tycker om. Självklart är det inte så. Politiken måste målstyra mer och lämna över ansvaret för driften till proffs. Om dessa tjänstemän inte klarar uppgiften - sparka dem istället för att omplacera dem.

Nästa "finanskris" är inom politiken.
Man kommer inte få verksamheterna att gå ihop. Nedskärningar komma leda till ramaskrin bland väljare. Inga riktiga prioriteringar görs mellan olika verksamheter - politiker kommer sparkas. Detta är nya argument för nytt skattesystem och att införa nya regionindelningar i landet samt lägga ned landstingen!

Jan Rejdnell

torsdag 27 januari 2011

Inför en BARNABALK i Sverige!


Det måste sägas rakt på sak - barn blir allt mer oskyddade i vårt samhälle. Allt fler talar om barnens rätt men väldigt lite görs för att skydda barn eller utgå från deras perspektiv.

Det behövs en samlad bedömning av barns rättigheter ur juridiskt perspektiv. Många organisationer talar om att inför FN:s Barnkonvention som svensk lag i Sverige. Men det är lättare sagt än gjort. Det är en konvention och gör sig inte som lagtext. Den måste anpassas till att kunna gälla som svensk lag. Istället bör vi införa en Barnabalk i lagboken. Där vi samlar barns rättigheter och skydd mot vuxenvärlden.

Idag saknas lagar som utgår från att barn är barn och inte vuxna. Vad säger man om senaste skapelsen att polisen ges rättigheter att visitera, fängsla och utföra kissprover på barn utan medgivande av vare sig föräldrar eller att underrätta sociala myndigheter? Det är sociala myndigheter som skall hantera situationer med barn där de hamnat snett och inte polisen. Självklart skall alltid vårdnadshavare ge sitt tillstånd och framförallt ta sitt ansvar. Men det finns situationer där samhället måste ta sitt ansvar för barnets skull.

Trots all lagstiftning får inte barn hjälp i dag - det är då tandlösa lagar.

En lösning på problemet är att barn från särskilt utsatta hemmiljöer i högre utsträckning skyddas av sekretess så att de kan söka hjälp utan att föräldrarna får veta det. Detta förutsätter att myndigheterna i högre utsträckning tolkar lagtexterna i riktning mot FN:s barnkonvention som sätter barnets rättigheter före de vuxnas. Eller att man inför en Barnabalk.

Jag anser att lagtexterna i större utsträckning bör kunna luta sig mot FN:s konvention om barnets rättigheter och sekretesslagen. Men det räcker inte - därför behövs en Barnabalk. Utgångspunkten i barnkonventionen (liksom i svensk rätt) är att barnets bästa ska sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn. Barnkonventionen hävdar också barnets rätt till sjukvård. När det gäller sekretessen ska en individuell bedömning av barnets ålder och mognad avgöra om barnet självt bör råda över sekretessen eller om vårdnadshavaren ska informeras. Enligt sekretesslagen (14 kap 4 §) får inte barnets sekretess i förhållande till vårdnadshavaren svikas om det anses att barnet "lider betydande men om uppgifter röjs för vårdnadshavaren".

I dagens Sverige har inte barn som lever "papperlöst" med sin föräldrar rätt till skolgång i Sverige.

Bland barn har andelen av ekonomiskt utsatthet ökat under 2000-talet; från 11 procent till 15 procent. Vilken rätt har barn att få som ekonomiskt utsatt?

I dag är det förstanyheter att allt fler barn vräks med sina föräldrar trots regeringens ambitioner att minska det antalet. Det är fruktansvärda traumatiska upplevelser för ett barn. Det borde vara lag på att familjer med barn inte får vräkas.

Domare och personal hos polisen är inte utbildade att hantera barn som är utsatta och blivit drabbade av våld och förnedring. Det finns alltför många exempel på detta. Man behandlar dem som små vuxna.
Hovrätten mildrar domar mot barn. Hur behandlas barn i rätten - vilken rätt har barnet?
Frågan måste ställas igen - Vilken rätt har barnet?
Sexuellt övergrepp av barn - som skett systematiskt - ser man, enligt åklagare, mindre allvarligt på i dag. I det enskilda fallet mildrade man domen eftersom barnet sov!

På orter som har Barnahus har man varit tvungen att utbilda personal hos polis och andra myndigheter då man upptäckt att barnen inte behandlats på rätt sätt innan. Detta vittnar om att rättsväsendet inte är utbildat på att ta hand om barn och tolka barn i rättssammanhang. Om man inte har ett Barnahus måste barnet åka runt och berätta sin historia fler gånger hos olika myndighetspersoner. På varje ställe tolkar man på sitt sätt. Mål där barn är inblandade är förståligt nog bland de mest svårbedömda mål man kan döma - därför menar jag att man skall införa en BARNABALK. Ungdomsdomstolar löser bara en del men inte allt. Långt därifrån!

De brott som drabbar barn begås ofta av en vuxen i barnets närhet och kan bestå av såväl fysisk och psykisk misshandel som försummelse och sexuella övergrepp. När vårdnadshavarna inte uppfyller sina skyldigheter gentemot sina barn är det socialtjänsten i den kommun där barnet vistas som har det yttersta ansvaret att förebygga och åtgärda så att barnet inte far illa. Till sin hjälp har de flera olika socialrättsliga bestämmelser.
Jag såg filmen "Svinalängorna" för en tid sedan där handlingen utspelades på 60/70-talet. Inte mycket har hänt i sedan dess i hanteringen av barn av enskilda socialtjänster i Sverige.

Läs gärna uppsats om de delar av svensk lag som socialtjänsten har till sitt förfogande när det gäller att skydda och stötta de barn som blir misshandlade och utsatta för sexuella övergrepp i hemmet av närstående. Slutsatserna överensstämmer med Barnkonventionens krav, om lagstiftningen får avsedd och önskad effekt samt om Barnkonventionen tillämpas i praktiken.

Hur illa är det för barnen? Statistiken talar sitt grymma språk. Jag tror det finns ett mörkertal i nedanstående siffror. Det är långt fler barn som utsatts för våld och övergrepp än som anmäls.

Fakta: 2009 var 22 % av samtliga anmälda misshandelsbrott, vilket innebär ca 19 000 brott, riktade mot barn och unga i åldrarna 0-17 År. Detta är en ökning med ca 11 % från 2008.
När det gäller våldtäkt mot barn under 2009 anmäldes totalt 2 850 fall där 14 % av offren var pojkar.
När det gäller grov fridskränkning anmäldes det totalt 1 280 fall där ca 2/3 var mot barn under 18 År. Ju yngre barnen som utsattes var desto större andel av brotten begicks inomhus och av en bekant till offret. I åldern 0-6 År begicks 85 % av alla övergrepp inomhus och i 93 % av fallen var det en, för offret, känd gärningsperson.
I takt med att åldern på offret ökar vänder den statistiska trenden till att betydligt fler brott sker utomhus (i gruppen 15-17 År, 54 %) och av en obekant gärningsperson (i gruppen 15-17 År, 41 %). Brotten begås i första hand av pappa/styvpappa, i andra hand av mamma och i tredje hand av båda föräldrarna.

Det finns många frågor som skall inrymmas i en Barnabalk bland annat det självklara att
barn skall ha lättare för att få brottsofferersättning. Barn skall ha rätt till ett eget juridiskt ombud i vårdnadstvister. Låt oss börja skriva innehållet i en Barnabalk!

Jan Rejdnell

onsdag 26 januari 2011

Juridisk mord i skattemål


För några dagar sedan i Expressen ger Maria Abrahamsson och Jessika Vilhelmsson - båda M-riksdagsledamöter - svidande kritik till justitieminister Beatrice Ask.

"Möjligheten att få sin sak prövad i två skilda instanser är själva garanten för en rättssäker ordning"

Att införa prövningstillstånd även skattemål skulle vara juridiskt mord på massor av företag och privatpersoner. I Förvaltningsrätterna vinner Skatteverket 90 % av alla mål. Det är en transportsträcka till kammarrätten. I Kammarrätten ställer man helt andra beviskrav än då skatteverket påstår en sak utan att behöva bevisa.
"Sannolika skäl" och det "kan antas att" används ofta.
Beviskraven är som bortblåsta. Här gäller omvänd bevisföring - bevisa motsatsen.

Det finns många bevis på att svenska skatteprocesser hotar rättssäkerheten i landet.
När skatteverket bestämt sig så kan de fälla en företagare eller privatperson om de vill. Detta är Sverige 2011. Förvaltningsdomstolarna hämtar sina domare från skatteförvaltningen och de uppfattas idag som en transportsträcka till kammarrätten.

Om inte företagare och medborgare i landet uppfattar rättssystemet som "fair" kommer svarthandel och framförallt tilltron till vårt rättsväsende rubbas i grunden.

Fler domar kommer att överklagas till Europadomstolen. För att inte staten skall förlora för många mål som blir prejudicerande så gör man upp i godo. Väldigt många mål görs upp i godo.

Det är som M-ledamöterna skriver:
"Men också domar i skattemål kan få livsavgörande konsekvenser och betyda ekonomisk ruin eller grön kvist för de berörda. Lika starka rättssäkerhetsskäl har därför motiverat att domar i skattemål ska kunna överprövas, i dessa fall till kammarrätten."

JO anser att "också måste vägas in hur medborgarnas förtroende påverkas för rättskipningen och rättsväsendet i stort."
Lägg därtill att förtroendet särskilt för domar i skattemål redan är naggat kanten.

Med rättssäkerhet menar jag att:
- att lagstiftningen skall vara transparent. Lagreglerna ska vara begripliga för alla som berörs. Alla ska förstå innebörden av de lagregler som kan beröra dem.
- rättsskipningen skall vara transparent och förutsebar. Domstolarnas praxis ska vara tydlig och begriplig att alla ska kunna förstå innebörden av domstolarnas resonemang (annars blir det enbart en tvist mellan jurister).
- alla skall behandlas lika. Detta är fundamentalt. Rättsstaten för inte särbehandla personer efter deras juridiska eller professionella status. Många domar utgår från att man som företagare har visst ansvar...