söndag 5 februari 2012

Gröna önskedrömmar

I Sverige har vi främst vattenkraften och kärnkraften som levererar mest el och energi. 97 procent av elproduktionen är inte fossilt framställd vilket gör oss till goda världsmedborgare när det gäller den globala uppvärmningen. Eftersom det råder tveksamheter till kärnkraftens fortsatta användning hos några partier diskuteras alternativa energislag. Vindkraften skall tolvdubblas, mottrycksturbiner i pappers och massaindustrin, fler vattenkraftsturbiner och bättre överföringssystem. Eftersom dessa åtgärder inte ensamt kan ersätta en utfasning av kärnkraften föreslås stora besparningar av el.
Miljöpartiets paradgren är miljöpolitiken. Kraven är därför stora på att de förslag som partiet lägger fram skall vara realistiska och väl underbyggda. Tankesmedjan Liberalerna har granskat partimotionen om energipolitiken och främst prövat realismen i de framförda målsättningarna och kraven.

Målet är 100 procent förnyelsebar energi i den svenska elproduktionen, som redan skall infrias år 2030. Närmare hur detta skall infrias finns ingen detaljerad plan för. Besparing är en nyckelfråga. I sin motion hänvisar man till att "flera trovärdiga källor" anser att energianvändningen kan minska med så mycket som 50 procent utan att produktion eller välfärd blir lidande.

Ett av de exempel de tar upp är programmet för energieffektivisering (för stora företag kallat PFE). Enligt Mp är energibesparingarna häpnadsväckande för här talas det om dubbelt så hög energibesparing till halva den beräknade kostnaden.

Programmet PFE, som riktar sig till energiintensiv industri och har omfattat 117 företag som står för 1/5 av all elanvändning i industrin i landet, har under några år lyckas energibespara mellan 3,5-5 procent. Mycket tack vare engångsinsatser genom att täta pumpar men också genom egna investeringar i bättre teknik.

Längre fram i samma motion konstateras att i ett annat program med energikartläggningscheckar som riktar sig till mindre företag har man preliminärt sparat mellan 10 och 30 procent i företagen. Hur mycket energi i reella tal går inte att utläsa ej heller har energimyndigheten några uppgifter kring detta. Mp anser dock att just detta program "inte imponerar". Läsaren av motionen får uppfattningen att de stora företagen som gör av med ansenlig mängd energi har sparat mer än de mindre bolagen. Så är det inte! Små företag som sparar mellan 10 till 30 procent är mycket bra och men är ofta besparingar av engångskaraktär. Det handlar om relativt liten energimängd i relation mot vad den tunga industrin gör av med.
Källan som Mp hänvisar till är en utredning gjord av konsultbolaget SWECO som utfört insatsen på uppdrag av Naturskyddsföreningen inför en konferens. Utredningen omfattar grova uppskattningar och poängterar statliga kraftiga styrmedel som medför stark centralstyrning från statliga myndigheter. Detta är inte ens möjligt med en gemensam nordisk energibörs – Nordpool när vi idag säljer och köper energi från och till våra grannländer och kontinenten. Likaså varnar författarna stor osäkerhet i sina prognoser och uppskattningar. De flesta av förutsättningarna i rapporten är hypotetiska.
De styrmedel som föreslås är allt annat än liberala. Det handlar om maximala kvoter för uppvärmning av bostäder och lokaler. Varje medborgare skall genomgå en obligatorisk utbildning i konsten att spara energi. Goda medborgare stänger av värmen och kanske belönas med medalj eller grön halsduk?
Insatserna för att minska energianvändningen innebär ökade kostnader, men författarna av rapporten har inte haft möjlighet att utreda vad dessa kostnader slutligen kommer att hamna på ur investeringssynpunkt.

De senaste tjugo åren har energianvändningen varit ungefär densamma i Sverige. Industrin har gjort stora energisatsningar för att spara energi vilket idag lett fram till att bostäder och service är enskilt den grupp som konsumerar mest energi och el. Eftersom vi blir fler innevånare och tjänstesektorn expanderar som har detta område ökat sin energianvändning. Mp får svårt att vara positiv till expanderande service- och tjänstesektor samtidigt som den skall krympa sitt energiuttag.
Ambitionen eller snarare villfarelsen att det går spara in 50 procent av energianvändningen utan att produktion eller välfärd blir lidande är falsk. Om Industri och småföretag gör en kraftsamling kan de sänka sin energianvändning med mellan 5 - 7,5 procent i de beräkningar Tankesmedjan Liberalerna gjort. Många av dessa besparingar är av engångskaraktär.

Inom de politiska partierna finns en tro att om man håller uppe priset på energi med hög skatt så sänker man energiuttaget genom att företag och övriga konsumenter energieffektiviserar. Det är samma filosofi som staten använder sig av med högt skatteuttag på alkohol, tobak och drivmedel. Hög skatt skall ge mindre konsumtion. Svårigheten med el och energi är att det är svårt att avstå från eller påverka uttaget av.

Med en kall vinter i Sverige ökar det samlade energiuttaget med mellan 25-30 procent. Med det förändrade klimatet har vintern drabbat hela Sverige med snö och kyla.

För trettio år sedan började staten subventionerade ett antal Norrlandskommuner med nedsättning av skatten på el. Hänvisningen var och är fortfarande att det är kallare i Norrland och att det kostar mer att värma upp ett hus där. På trettio år har konsumenterna i Norrland haft på sig att komplettera med annan värmekälla än el i huset. Ändå är det i dag ingen skillnad med antalet småhus som värms med el på något sätt i olika delar av landet. Idag värms nästan trettio procent av småhusen med el på något sätt i Sverige och där över 50 procent av den totala energiåtgången för uppvärmning därmed utgörs av el.

Om partierna snabbt vill sänka den totala elanvändningen hos privatkonsumenter så utgör eluppvärmda småhus en stor potential. Det finns andra uppvärmningsformer för småhus som inte kräver vare sig den energimängd eller elförbrukning som i dag eluppvärmda hus kräver. Om man inte med tvång skall styra konsumenterna till annat beteende så är en avdragsrätt för ombyggnation av de hus som idag använder el för uppvärmning en framkomligare väg. Ett slags riktat ROT-avdrag för dessa hus. Det bidrag som fanns fram till 2011 hade dokumenterat goda effekter till låg kostnad.
Energieffektivisering i Sverige kommer att ta lång tid och det faktum att den energiintensiva industrin lyckats spara upp till fem procent tyder på att en hållbar minskning av energianvändningen med hälften kommer att ta mycket längre tid än Miljöpartiet vill kännas vid. Det är viktigt att alla partier i riksdagen håller sig till verkliga siffror och prognoser samt ställer realistiska krav istället för att frammana utopiska bilder.

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar