söndag 17 juni 2012

9 miljarder till migrationen under 2011

Det har fattats beslut i Riksdagen om ökade resurser till hur vi skall hantera invandringen till Sverige. Låt mig citera vad Riksdagen säger:

"Under 2010 beviljades drygt 9 100 personer uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov antingen som flyktingar, alternativt skyddsbehövande, eller som övriga skyddsbehövande. Härutöver överfördes 1 799 s.k. kvotflyktingar till Sverige. Enligt budgetpropositionen sökte drygt 31 800 personer asyl i Sverige under 2010 jämfört med 24 200 året innan, en ökning med drygt 30 %. Ökningen bestod i första hand av asylsökande från västra Balkan (främst Serbien men även Makedonien) som en konsekvens av att viseringsfrihet infördes i slutet av 2009 för medborgare i dessa länder. Viseringsfrihet innebär att dessa länders medborgare med biometriskt pass utfärdat i hemlandet kan stanna 90 dagar i Schengenområdet under en halvårsperiod utan att behöva visum.
Enligt Eurostat var Sverige det land inom EU som hade det tredje största antalet asylsökande under 2010. Räknat i antal asylsökande per miljon invånare hade Sverige näst flest ansökande inom området.
Utöver detta mottagningssystem kommer annan invandring. Anhöriginvandringen ökar dramatiskt till Sverige genom nytt beslut i Migrationsdomstolen.  

Sverigedemokraternas enkla förslag är att i praktiken är att kraftigt minska asyl- och anhöriginvandringen till Sverige. I praktiken vill man stänga gränserna. Även vad gäller medel till boende vill Sverigedemokraterna kraftigt minska anslaget. Om deras politik skulle få ett genomslag innebär det i praktiken att boendet för flyktingar och asylsökande blir allt annat än värdigt. Man talar med kluven tunga när man säger att man vill förändra och bryta upp det segregerade boendet intill våra storstäder. Med SD:s politik skapas rena slumområden för de invandrare som redan är här - favelas. För att undgå kritik la Sverigedemokraterna ned sin röster i kammaren. Du får själv avgöra om det är en hederlig politik?

Migrationsverkets har radikalt förändrat sitt arbetssätt med bl.a. kortade handläggningstider och en flexiblare organisation. De genomsnittliga handläggningstiderna inom Migrationsverket har under de senaste åren minskat från närmare nio månader 2008 till drygt fyra månader 2010.

Migrationsverket har i sitt remissyttrande till Justitiedepartementet över betänkandet Aktiv väntan – asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) efterlyst ett förtydligande av kommunernas ansvar för sociala insatser för asylsökande "i syfte att säkerställa en likvärdig social service för asylsökande i olika delar av landet"I klartext innebär det att man vill ha liknande regler för att ta emot flyktingar, ensamkommande flyktingbarn och anhöriga till flyktingar. I dag får vissa kommuner ta ett mycket större ansvar och därmed kostnader än andra kommuner.

Regeringen föreslår att knappt 3 978 miljoner kronor anvisas under anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader för 2012. Totalt sett så sa Riksdagen ja till regeringens förslag om cirka 9 miljarder kronor i anslag till utgiftsområdet Migration för 2011.

De största anslagen inom utgiftsområdet går till asylsökandes ersättningar och bostadskostnader till Migrationsverket.


Anslaget finansierar stöd till asylsökande m.fl., exempelvis dagersättning, särskilda bidrag, boende och återetableringsstöd samt ersättningar till kommuner och landsting för exempelvis hälso- och sjukvård, skolgång och omsorg till asylsökande m.fl.

Det måste betonas att detta speglar utgiftssidan. I svensk debatt fokuserar Sverigedemokrater enbart på kostnaderna. Inte de intäkter i form av skatt och arbetstillfällen som genereras efter en tids vistelse i landet. I dag går 600.000 utrikes födda människor till jobbet i Sverige varje vecka. Vad debatten borde handla om är att det är alldeles för många invandrare som fastnat i ett utanförskap och inte kommit in i det svenska samhället. Jag har heller inte i texten berört att vi är ett öppet och tolerant land och inte vill stänga våra gränser (förutom vad SD önskar). Vi vill resa och göra affärer med andra länder och kan inte stänga våra gränser då det passar likt Sverigedemokraterna som drömmer sig tillbaka till ett tillstånd då världen inte var globaliserad. Isolering leder till färre affärer och minskad öppenhet. Invandring och människors rörlighet är något som ingår i denna bild.

Vi måste istället skapa en aktiv integrationspolitik som involverar även det civila samhället. Så är det inte idag. Diskussionerna rör istället om det är staten eller kommunerna som skall betala för insatserna. Insatser som ger dålig effekt. Istället bör vi diskutera mål och medel och lämna Sverigedemokraterna helt utanför denna debatt för de vill bara desavouera och förstöra vettiga inlägg. Även om Sverige tar emot många fler asylsökande i förhållande andra länder i Europa så löser vi inte integrationen i Sverige genom att drastiskt minska antalet flyktingar. Vi måste lösa integrationen. I dag har endast 50 procent av dem som kommer som flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga arbete efter sju år.

Över 10 000 somalier förväntas komma per år till Sverige till de flyktingar som redan har har uppehållstillstånd. Regeringen avsätter nu 810 miljoner extra för detta till de kommuner som får det flesta antalet av dessa anhöriginvandrare.  Fram till 2015 kommer att komma lika många fler varje år - 10 000 extra varje år. Vi måste få en lagändring som medför att integrationsinsatser sätts in redan då de anländer. Inte vänta och se. Även dessa invandrare bör bli omfattade av insatserna i etableringsreformen. Effekten är att debatten om vem som skall ta kostnaden för integration startar och den vanliga huggsexan mellan kommuner och stat pågår under tiden händer ingenting.

Det är dags för en radikal omläggning av integrationspolitiken. Fokuseringen måste ligga på praktik och arbete i kombination med intensiv språkinlärning. Låt staten få huvudansvaret för all typ av invandring de första 24 månaderna inom ramen för etableringsreformen - sedan får kommunerna ta över ansvaret.

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar