onsdag 13 juni 2012

Nyanserad debatt om Fp:s invandringspolitik

Folkpartiet har genom en DN Debatt artikel lagt fram åtta punkter som skall leda till en förbättrad integrationspolitik. Mycket av fokus är riktat på att ställa krav på den nyanlände invandraren istället för de systemförändringar staten och övriga samhället bör ändra på först. Den eviga dragkampen om ansvaret och vem som skall betala genomsyrar även dessa förslag som Fp lägger fram. Det är kommunerna som skall agera si och så och bidrag som skall dras in från staten om inte kravbilden är uppfylld av den nyanlända.

Debatten om språkkravet överskuggar övriga förslagen. Språket är viktigt. Det lär man sig bäst i vardagsmiljön, på praktikplatsen, i affären och bland de som talar de nya språket. I dag sätts den nyanlände på skolbänken i 24 månader för att lära sig svenska. Kommunen har huvudansvaret men i övrigt är det staten som har allt annat ansvar för olika insatser under de första 24 månaderna inom ramen för etableringsreformen. Eftersom Jan Björklund vill förstatliga skolan för att ge en rättvis förutsättning och rätt insatser till lyckad skola borde SFI-undervisningen vara den första han vill förstatliga. Kommunerna gnäller över ersättningen från Staten, har obehöriga SFI-lärare, ger max 15 timmars undervisning när staten stipulerar minimum 15 timmars undervisning etc. Lika bra att staten får ta hela ansvaret för de första 24 månaderna. Samverkar inte kommunerna så får man hantera resultatet efter etableringsreformens avslut inom kommunen.     

Jag var en av medförfattarna till Tankesmedjan Liberalernas rapport om "En privatare integration"  som lades fram för cirka en månad sedan. En del av våra förslag återfinns direkt i förslaget från Fp.

I punkten tre (3) tar Fp upp att man skall slopa ersättningen för den som tackar nej till jobb. Det är i egentlig mening en icke-fråga eftersom nästan alla skriker efter jobb. Det finns viss statistik inom etableringsreformen som kan peka på att vissa har tackat nej till att flytta till viss ort. Det beror säkerligen på var de anhöriga finns i landet och att man kan bli anvisad en mindre ort på landet där förutsättningarna att få arbete ens på sikt är minimala. I dag finns ingen egentlig statistik som kan försvara Fp:s inställning. Jobben finns i och intill storstäderna och där finns inga bostäder lediga. Kravet är nog att se som mer politiskt för att möta skrönor och lättrörliga invandrarkritisk opinion.  Likaså kravet på motprestation för bidrag.   

Punkten fyra (4) om yrkespraktik. Det är lätt att kräva yrkespraktik men svårare att ordna. Incitamenten för en arbetsgivare måste finnas. Fp har tagit upp kravet om att handledare skall ersättas för den tid som denne lägger på att få in och understödja en nyanländ på arbetsplatsen. Så är det inte i dag. Det är exakt det vi föreslog i vår rapport.

I punkten sju (7) återkommer Fp till att SFI-undervisningen kan förläggas på kvällar och helger för den som har fått praktik. I dag måste den som erhållit praktik gå från arbetsplatsen för att plugga svenska. Kontraproduktivt och säg vilken arbetsgivare som gillar det? Det är också i överensstämmelse vad som föreslogs i rapporten "En privatare integration". I dag är också SFI-undervisningen upplagd i terminer. Uppehåll under sommaren där ingen undervisning sker trots behovet. 
Fp skriver att: "mer på individualiserad undervisning i svenska med fokus på jobb. För att förbättra resultaten behövs en ökad anpassning av undervisningen till deltagarnas individuella förutsättningar."

Punkten 6 om hur man får fram arbete till de som invandrar tillsammans med anhöriga: "Även de som anhöriginvandrar bör få ta del av arbetsförberedande insatser och samhällsorientering för att snabbare komma i egen försörjning".
I rapporten har vi pekat på att ALLA som invandrar bör bli omfattade av insatser som stimulerar och ökar möjligheterna till praktik och arbete. Så är det inte i dag! Kvinnorna hamnar hemma och tar hand om barnen. Det är mot bakgrund till det man skall se punkten 5 om slopandet av retroaktiv föräldrapenning. Det blir lätt en kvinnofälla med de regler vi har i dag. 


Slutligen kravet om yrkespraktik kombinerad med SFI. I den fallstudie som vår rapport genomförde i Västmanland har man kombinerat praktik och SFI. Det har varit kommunens krav på SFI-anordnarna. Med lyckat resultat.

FP skriver: "Krav på yrkespraktik ihop med SFI. Nyanlända som läser svenska på SFI ska också oftast genomföra yrkespraktik. SFI bedrivs ofta med ett mindre antal lektion i veckan, resten av tiden ska utnyttjas för att den nyanlände ska få förankring på arbetsmarknaden."

Således överskuggas en hel del bra förslag av språkkravet för  att bli medborgare samt neddragningar i ersättningar om man inte arbetar och gör praktik. Det är synd för debatten kantrar nu till att ställa mer krav på invandrarna innan man lagt om samhällets misslyckade integrationspolitik.

Personligen har jag aldrig riktigt förstått varför liberaler skall driva frågan om vikten av medborgarskap och att man skall kvalificera sig för att bli upptagen denna gemenskap. I konsekvensen namn skall FP då även föreslå att den som inte är medborgare inte skall ha rätt att påverka kommun och landstingspolitiken genom sin rätt att rösta i dessa val. Likaså upplösa möjligheten till dubbla medborgarskap. Man kan enligt denna syn inte ha dubbla lojaliteter. Liberaler gillar inte gränser och förstärkta nationella inslag i den allt mer globaliserade värld vi lever i. Tydligen måste Fp skapa en slags tillhörighet i form av medborgarskapet för att integrationen skall lyckas. Jag tvivlar starkt till detta. Det civila samhället måste istället bli mer delaktig i den integration som skall lyckas.

Det är återigen ett inslag av en slags kravliberalism som en lättrörlig opinion kan förväxlas med hårdare tag mot invandrare och mer slutna gränser oavsett vad Fp än säger. Integrationsdebatten måste börja med att modernisera vår integrationspolitik med en öppnare arbetsmarknad med lägre trösklar där låglönearbeten är tillåtna och inte undantag i kommunen vad gäller ungdomar.

Jan Rejdnell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar