söndag 17 november 2013

Endast Centern står i dag upp för friskolorna

Så har då Folkpartiet fattat det ödesdigra beslutet att tulla på marknadsekonomins heliga principer. I helgen som passerade hölls Landsmötet i Västerås med olika debatter och sakpolitiska områden. Jag trodde aldrig jag skulle uppleva den dagen då ett parti som kallar sig liberalt agerar och verkar som socialdemokratiska eller som dålig kopia på partiledaren i Vänsterpartiet. Det handlar om friskolornas existens. Friskolereformen genomfördes i Sverige 1992 av regeringen Bildt och innebar bland annat att  friskolor skulle kunna få  skolpeng från staten för varje elev. Skolorna skulle följa den lagstadgade läroplanen. Nu är även en rad Allianspartier nervösa inför valet 2014 och faller till föga för den debatt som LO och Vänsterpartiet startat att det är fult med vinst i vården och skolan.

I media och utåt sett handlar debatten om att vissa folkpartister däribland Björklund retat sig på att riskkapitalbolag har uttalat eller någonstans inskrivet att deras satsning och ägande skall begränsas till mellan 3-5 år. Det är så i normalfallet som ett riskkapitalbolag agerar! En investering skall ge pengar tillbaka efter 3- 5 år. Det anser Björklund och folkpartisterna är fult. 

Det vill man förbjuda. Jo, just det förbjuda. Det öppnar för att fler branscher kommer få begränsningar vilket slår ut mindre entreprenörer enastående effektivt. Mindre entreprenörer får inga krediter för det kapital som behövs för att driva en verksamhet med små medel i sju till tio år. 
De enda aktörer som har ett sådant kapital är just riskkapitalbolagen. Eftersom Folkpartiet vill förbjuda riskkapitalbolagen (se rubriken på deras egen webb).
Det betyder i klartext att man återbördar friskolorna till kommuner och staten. De är de enda som har möjligheter att driva dessa skolor med de uppställda regler som folkpartisterna nu antog i Västerås. 

Politiker förstår inte företagandets villkor! Man resonerar som de gamla kommunisterna som delade upp kapitalisterna i goda och onda. Nu tillhör riskkapitalbolagen de onda. De skall vi begränsa och ta bort resonerar folkpartiet. Principen om lika spelregler i företagandets villkor struntar man därmed i.

För att ingen skall tro att jag feltolkar så är beslutet ordgrant följande:

Nej till riskkapitalbolag i vård och omsorg
Citat från Fp:s s Webb: "Folkpartiets landsmöte beslutade i dag att kräva långsiktigt ägaransvar av företag som verkar inom vård och omsorg. Det innebär att så kallade riskkapitalbolag, som ofta har en investeringshorisont på 5-7, år inte kommer kunna verka i vårdsektorn."
Beslutet i sin helhet:

"Vinstdrivande företag ska kunna verka i välfärdssektorn så länge kvalitetskraven uppfylls och ägarna tar ett långsiktigt ägaransvar."

Kvalitetskraven bestäms av Skolverket. Det har riksdagen beslutat och utbildningsministern sett till. Beslutet säger ingenting om att kommunala skolor som inte uppfyller kvalitetskraven - om de skall stängas. Att ordet "kvalitetskraven" står med i beslutet vittnar om att det är en undanflykt och snömos som skall ursäkta det egentliga beslutet att ägarna skall ta ett lånsiktigt ägaransvar. 

I praktiken kommer man kräva att bolagen har kapital för minst tio års verksamhet och inte får säljas eller gå i konkurs under tio år. Hur kan sådant garanteras utan att stora pengar investeras? 
Detta slår undan benen för alla mindre entreprenörsföretag. Riskkapitalbolagens principer är att en investering skall kunna ge profit inom 3-5 år. Nu skall vinsterna hållas nere i tio år. 

Privata bolag behöver vinst för att kunna överleva och återinvestera. Det är marknadsekonomins princip. Nu gäller andra regler för skolan och vården. Det betyder ett verkligt förstatligande av skolan och vården. Inga privata bolag överlever på dessa villkor. Folkpartiet har därmed övergivit rätten att privata företag skall kunna starta skola och vårdbolag. Omfamningen av socialdemokratin är snart ett faktum. 

Miljöpartiet var med och drev igenom friskolereformen. Nu anser de att det gick snett. ”Vi insåg inte hur vinstintresset skulle sabotera skolsektorn”. Liksom folkpartisterna ändrar de inställning och anser att skolan har till delar förvandlats till en marknad, öppen för aktörer med stort intresse att tjäna pengar. Men vad trodde de? Att företagen inte skulle tjäna pengar och inte utveckla skolan? Att företagen som ädla riddare skulle effektivisera skolan som kört i diket utan att tjäna en krona på det? Så här resonerar enbart politiker med dåligt självförtroende. Vill ha kakan kvar samtidigt som man äter upp den.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt har tidigare anklagat Miljöpartiet och Socialdemokraterna om ha gjort upp med Alliansen i friskolekommittén att vinster ska få tas ut även framöver. Nu springer nästan alla partierna in i famnen på Jonas Sjöstedt i hopp om att neutralisera frågan inför valet. Att man offrar friskolereformen fattar man inte.

Miljöpartiets senaste kongress tog följande beslut:

”Alla utförare inom välfärden ska ha som främsta motiv att bedriva en högkvalitativ verksamhet, och drivas av ett socialt och samhälleligt engagemang. Syftet med verksamheten ska inte vara att dela ut vinst, vilket också ska framgå av stadgar eller bolagsordning. Eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten.”

Nästan samma sak tog folkpartisterna beslut om i helgen fast än mer kortfattat så man likt Socialdemokraterna kan dividera om vad man egentligen beslutade. Fp:s beslut var:

"Vinstdrivande företag ska kunna verka i välfärdssektorn så länge kvalitetskraven uppfylls och ägarna tar ett långsiktigt ägaransvar."

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiks utvärdering (IFAU) har i en rapport dragit slutsatser om friskolereformen. Rapportens namn är ”Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt?”

Vad man kommit fram till är bland annat:

• Att en högre andel elever i friskolor förbättrar det genomsnittliga utbildningsresultatet i slutet av grundskolan.
• De goda effekterna finns kvar även på längre sikt, på gymnasiet och universitet/högskolor. Dessutom förlängs individens genomsnittliga utbildningstid.
• Att alla elever, både i kommunala skolor och i friskolor, gynnas. Inget talar för att friskoleeleverna påverkas mer än eleverna i de kommunala skolorna.
• Att fler elever i friskolor inte har påverkat kommunernas totala skolkostnader, vilket innebär att effekten på studieprestationer går att tolka som positiva produktivitetseffekter i skolsektorn.

Eftersom den sista punkten är den mest viktiga i denna diskussionen innebär det i klartext att de kommunala skolorna har så till den milda grad misskött sig så att de nya aktörerna kunnat göra ett bättre arbete och utveckla skapa goda effekter mens man samtidigt har tjänat relativt mycket pengar. Nu skall de straffas för detta och en återgång till den kommunala skolan med högre kostnader är att föredra. I det här landet får man inte tjäna för mycket pengar. Då slår jantelagen till. De politiska jantelagen är värst.

Trots att det endast finns 13 procent av friskolor på grundskolenivå i Sverige och det saknas friskolor på grundskolenivå i 100 kommuner så höjs röster för ett kommunalt veto för att få införa friskolor.  Idag råder etableringsfrihet vilket i praktiken innebär att kommunerna inte kan stoppa nya friskolor. Från bland andra socialdemokratiska Malmö arbetarekommun har det höjts röster om att kommunerna ska få det avgörande inflytandet, alltså vetorätt, när nya friskolor vill starta.  Idag tar Skolinspektionen beslutet om en friskola ska få starta, efter ett yttrande från berörd kommun, vilket garanterar att alla medborgare får tillgång till fler skolalternativ. Flyttas beslutet till kommunens politiker så kommer det också bli politiska beslut som blir avgörande. Kommunerna tänker oftast enbart på nästa års budget. Medarbetare i skolan belönas för att de är goda marknadsförare snarare än goda pedagoger i den kommunala världen. Kortsiktigheten i de ekonomiska besluten inom den kommunala skolan är bra mycket kortare än de 5-7 år som de folkpartiska politikerna nu ställer krav på. Fokus i debatten är ställd på höga vinster istället för effektiv skola som utvecklas för eleverna. Det är det debatten skall handla om istället för en kvasideologisk debatt om att företag inte skall få gå med vinst. 

I dag är det faktiskt endast Centerpartiet som står upp för friskolorna. De slår fast...

att friskolor ska ha samma rättigheter och skyldigheter som kommunala skolor.
att självstyrande skolor införs.
att det ska finnas fristående vuxenutbildning

Partiet slår fast att konkurrensen är viktig och sund. Friskolor är ett viktigt inslag i den valfrihet som man vill ska känneteckna skolan. Precis som konkurrens främjar utveckling på alla andra områden i samhället, så kan konkurrens om eleverna i skolans värld leda till att skolledare och lärare får se att det spelar roll om man erbjuder en utbildning som är bra eller medelmåttig. Konkurrens ändrar maktförhållandet till föräldrarnas och barnens fördel.


Frågan är om Centerpartiet kan stå emot "dumskallarnas sammansvärjning" ?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar